RSS
Alfabetische index

Glossarium

Samenstelling van de Europese Commissie

Vanaf de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon tot 31 oktober 2014 bestaat de Commissie uit één onderdaan van elke lidstaat, met inbegrip van de voorzitter van de instelling en de nieuwe hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, die tevens een van de vicevoorzitters van de Commissie is. De ambtstermijn bedraagt vijf jaar.

Vanaf 1 november 2014 zal het aantal leden van de Commissie overeenstemmen met twee derde van het aantal lidstaten, tenzij de Europese Raad met eenparigheid van stemmen besluit dit aantal te wijzigen.

De leden van de Commissie worden gekozen uit de onderdanen van de lidstaten volgens een toerbeurtsysteem, dat alle lidstaten op voet van gelijkheid plaatst en dat stoelt op het beginsel van absoluut gelijke behandeling van de lidstaten wat de volgorde en de zittingsduur betreft. Dit systeem wordt met eenparigheid van stemmen door de Europese Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 244 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De leden van de Commissie worden op grond van hun algemene bekwaamheid en Europese inzet gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden. De samenstelling van de Commissie dient ook de geografische en demografische verscheidenheid van de Unie te weerspiegelen.

De Raad stelt in onderlinge overeenstemming met de verkozen voorzitter de lijst van de leden van de Commissie vast op basis van de voordrachten van de lidstaten. De voorzitter, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de overige leden van de Commissie worden als college ter goedkeuring onderworpen aan een stemming van het Europees Parlement. Op basis van deze goedkeuring wordt de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen door de Europese Raad benoemd.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven