RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Europa-Kommissionens sammensætning

Fra Lissabon-traktatens ikrafttræden og frem til 31. oktober 2014 er Europa-Kommissionen sammensat af en statsborger fra hver medlemsstat, herunder formanden for Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, der skal være en af dens næstformænd. De udnævnes for fem år.

Fra den 1. november 2014, skal Kommissionen bestå af et antal medlemmer, der svarer til to tredjedele af antallet af medlemsstater, medmindre Det Europæiske Råd med enstemmighed beslutter at ændre dette antal.

Kommissionens medlemmer vælges blandt medlemsstaternes statsborgere på grundlag af en ordning med en strengt ligelig rotation mellem medlemsstaterne, der bygger på princippet om, at medlemsstaterne behandles fuldstændig ligeligt ved fastsættelsen af rækkefølgen og varigheden af deres statsborgeres medlemskab af Kommissionen. Denne ordning fastsættes med enstemmighed af Det Europæiske Råd i overensstemmelse med artikel 244 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Kommissionens medlemmer vælges under hensyn til deres almindelige duelighed og europæiske engagement blandt personer, hvis uafhængighed er uomtvistelig. Kommissionens sammensætning skal også afspejle den demografiske og geografiske spredning i samtlige medlemsstater.

Rådet vedtager efter fælles overenskomst med den valgte formand listen over Kommissionens medlemmer på grundlag af medlemsstaternes forslag. Formanden, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og de øvrige medlemmer af Kommissionen skal godkendes samlet ved en afstemning i Europa-Parlamentet. På grundlag af denne godkendelse udnævnes Kommissionen af Det Europæiske Råd, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top