RSS
Alfabetische index

Glossarium

Gemeenschappelijke handelspolitiek

De gemeenschappelijke handelspolitiek is een van de belangrijkste instrumenten voor de buitenlandse betrekkingen van de Europese Unie (artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - VWEU). Zij is een exclusieve bevoegdheid van de Unie (artikel 3 van het VWEU). Dankzij de gemeenschappelijke handelspolitiek kon een douane-unie tussen de lidstaten tot stand worden gebracht.

De gemeenschappelijke handelspolitiek houdt in dat de handelsbetrekkingen met derde landen op uniforme wijze worden beheerd, met name door middel van een gemeenschappelijk douanetarief en gemeenschappelijke in- en uitvoerregelingen. Op grond van het Verdrag van Lissabon vallen voortaan ook buitenlandse directe investeringen onder de gemeenschappelijke handelspolitiek.

De Unie ondersteunt de afschaffing van handelsbeperkingen en tariefmuren. Om de Europese markt te beschermen, beschikt zij over instrumenten als antidumping- en antisubsidiemaatregelen, de verordening over handelsbelemmeringen en vrijwaringsmaatregelen.

De Commissie onderhandelt over en sluit namens de Unie internationale akkoorden inzake samenwerking op handelsgebied in het kader van haar bilaterale en multilaterale betrekkingen. De Raad sluit deze akkoorden met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen, na goedkeuring van het Europees Parlement, dat van de voortgang van de onderhandelingen op de hoogte wordt gehouden. Akkoorden in verband met de handel in diensten, intellectuele eigendom, buitenlandse directe investeringen, audiovisuele en culturele diensten, sociale diensten, onderwijs en gezondheidszorg worden door de Raad evenwel met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De Commissie neemt actief deel aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De Europese Unie zet zich in voor een evenwichtige, geliberaliseerde handel die alle internationale partijen ten goede komt. Zij ondersteunt met name de deelname van de ontwikkelingslanden aan de wereldhandel door de verlening van handelsgebonden hulp.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven