RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Kommittéförfaranden

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), så skall medlemsstaterna verkställa europeisk rätt genom att anta genomförandeåtgärder för rättsakter i sin nationella rätt. Enligt subsidiaritets- och närhetsprinciperna, skall beslut fattas så nära medborgarna som möjligt.

Genomförandebefogenheter kan också ges till kommissionen för att enhetligt verkställa lagstiftning i medlemsstaterna, eller till rådet för att genomföra rättsakter som rör gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (artiklarna 24 och 26 i EU-fördraget).

I utövandet av sina genomförandebefogenheter har kommissionen hjälp av representanter för medlemsstaterna samlade i kommittéer, enligt ett förfarande som kallas "kommittéförfarandet".

Kommittéerna är diskussionsforum, som består av representanter för medlemsstaterna och leds av kommissionen. De gör det möjligt för kommissionen att föra en dialog med de nationella förvaltningarna innan den antar genomförandeåtgärder. Kommissionen försäkrar sig sålunda om att dessa stämmer överens med verkligheten i det berörda landet.

Förhållandet mellan kommissionen och kommittéerna regleras enligt modeller som tidigare fastställts genom ett beslut av rådet, om kommittéförfarandet. Detta beslut har fått tillägg vid flera tillfällen. 1999 gav den Europaparlamentet insynsrätt i verkställandet av de rättsakter som antas enligt medbeslutandeförfarandet. Det har också förbättrat insynen i systemet i och med att kommittéernas dokument blivit mer tillgängliga för parlamentet och allmänheten och i och med att de skall registreras i ett offentligt register. Kommittéförfarandet har förändrats ytterligare en gång 2006. Det har infört ett nytt sorts förfarande för genomförandebefogenheterna: det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Lissabonfördraget föreskriver att relationerna mellan kommissionen och dess kommittéer ska organiseras baserat på en förordning som antagits av Europaparlamentet och rådet inom ramen för det ordinarie lagstiftande förfarandet. Fram till att en sådan förordning antas, så gäller beslutet om kommittéförfarandet, som antogs 2006.

Kommittéerna kan delas in i följande typer:

  • rådgivande kommittéer: dessa ger råd till kommissionen, som skall försöka att beakta dessa;
  • förvaltningskommittéer: dessa ingriper då det rör sig om genomförandeförfaranden som är knutna till styrning av program och som har budgetkonsekvenser;
  • föreskrivande kommittéer: dessa är behöriga när det gäller genomförandeförfaranden som är knutna till lagstiftning som gäller i hela Europeiska unionen (EU);
  • kommittéer för föreskrivande förfarande med kontroll: dessa bör tillåta rådet och parlamentet att utföra kontroller innan kommissionen antar åtgärder med allmän räckvidd som ändrar icke väsentliga delar av en rättsakt som antagits genom medbeslutandeförfarandet.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början