RSS
Alfabetische index

Glossarium

Comitologie

Volgens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU), voeren de lidstaten het Europese recht uit door uitvoeringsmaatregelen goed te keuren van de rechtshandelingen in hun nationale recht. In overeenstemming met de beginselen van subsidiariteit en nabijheid, moeten de genomen beslissingen zo nauw mogelijk aansluiten bij de burgers.

Er kunnen ook uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend aan de Commissie voor de uniforme uitvoering van de wetgeving in de lidstaten, of aan de Raad voor de uitvoering van handelingen met betrekking tot het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikels 24 en 26 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU).

Bij de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden wordt de Commissie bijgestaan door de vertegenwoordigers van de lidstaten die verenigd zijn in comités, volgens de zogeheten comitologieprocedure.

De comités fungeren als discussieforums. Zij bestaan uit vertegenwoordigers van de lidstaten en worden voorgezeten door de Commissie. Dankzij deze comités kan de Commissie met de nationale overheidsdiensten overleggen, voordat zij uitvoeringsmaatregelen vaststelt. Hiermee wordt beoogd deze maatregelen zo goed mogelijk op de realiteit in elk betrokken land af te stemmen.

De betrekkingen tussen de Commissie en deze comités worden geregeld in een besluit van de Raad uit 1999, het zogenaamde comitologiebesluit. Dit besluit werd meermaals gewijzigd. In 1999 geeft dit besluit het Europees Parlement het recht van controle op de toepassing van de wetgeving die volgens de medebeslissingsprocedure tot stand is gekomen. Het besluit leidde eveneens tot een grotere doorzichtigheid van het systeem door de documenten van de comités toegankelijker te maken voor het Parlement en het publiek en door de registratie in een openbaar register op te leggen. Het comitologiebesluit werd nogmaals gewijzigd in 2006. Er werd een nieuwe uitoefeningsmodaliteit van de uitvoeringsbevoegdheden toegevoegd: de regelgevingsprocedure met toetsing.

Het Verdrag van Lissabon voorziet voortaan dat de relaties tussen de Commissie en deze comités georganiseerd worden op grond van een reglement dat werd goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad in het kader van de gewone wetgevingsprocedure. Tot de goedkeuring van een dergelijk reglement, is het comitologiebesluit van de Raad dat in 2006 werd goedgekeurd, van toepassing.

De comités kunnen als volgt worden ingedeeld:

  • raadgevende comités: zij brengen advies uit aan de Commissie, die er zo veel mogelijk rekening mee moet proberen te houden;
  • comités van beheer: zij treden op wanneer het uitvoeringsmaatregelen betreft met betrekking tot het programmabeheer met een budgettaire impact;
  • regelgevende comités: zij zijn bevoegd voor uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot de wetgeving die van toepassing is in de hele Europese Unie (EU);
  • comités regelgeving met toetsing: deze comités moeten de Raad en het Parlement in staat stellen maatregelen van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van een volgens de medebeslissingsprocedure vastgesteld besluit te toetsen voordat deze worden aangenomen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven