RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Komiteamenettely

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaan jäsenvaltiot panevat täytäntöön unionin oikeutta toteuttamalla säädösten täytäntöönpanotoimenpiteitä kansallisessa lainsäädännössään. Läheisyys- ja toissijaisuusperiaatteiden mukaisesti päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä kansalaisia.

Täytäntöönpanovaltuuksia voidaan antaa myös komissiolle lainsäädännön yhtenäisen täytäntöönpanon varmistamiseksi jäsenvaltioissa tai neuvostolle yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvien säädösten täytäntöönpanoa varten (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 24 ja 26 artikla).

Täytäntöönpanovallan käytössä komissiota avustavat jäsenvaltioiden edustajien muodostamat komiteat niin kutsutun komiteamenettelyn mukaisesti.

Komiteat ovat keskustelufoorumeita, jotka koostuvat jäsenvaltioiden edustajista ja joita johtaa komissio. Komiteoissa komissio käy vuoropuhelua kansallisten viranomaisten kanssa ennen täytäntöönpanotoimenpiteiden hyväksymistä. Komissio takaa siten, että toimenpiteet vastaavat mahdollisimman hyvin asianomaisten maiden olosuhteita.

Komission ja komiteoiden suhdetta säätelevät menettelymallit on vahvistettu etukäteen neuvoston päätöksessä (komitologiapäätös). Päätöstä on muutettu useita kertoja. Vuonna 1999 siinä myönnettiin Euroopan parlamentille oikeus tarkastella yhteispäätösmenettelyllä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien säädösten täytäntöönpanoa. Lisäksi komitologiapäätöksellä lisättiin järjestelmän avoimuutta helpottamalla parlamentin ja kansalaisten mahdollisuutta tutustua komiteoiden asiakirjoihin ja määräämällä ne tallennettaviksi julkiseen rekisteriin. Komitologiapäätöstä muutettiin uudelleen vuonna 2006. Päätöksellä otettiin käyttöön uudenlainen täytäntöönpanovallan käyttötapa: valvonnan käsittävä sääntelymenettely.

Lissabonin sopimuksessa määrätään lisäksi että komission ja sitä avustavien komiteoiden väliset suhteet organisoidaan Euroopan parlamentin ja neuvoston tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen antaman asetuksen pohjalta. Kyseisen asetuksen antamiseen saakka sovelletaan vuonna 2006 tehtyä neuvoston komitologiapäätöstä.

Komiteat voidaan jaotella seuraaviin ryhmiin:

  • Neuvoa-antavat komiteat: Ne antavat komissiolle lausuntonsa, jotka komission on pyrittävä ottamaan huomioon
  • Hallintokomiteat: Ne toteuttavat toimia silloin, kun on kyse sellaisten ohjelmien hallintoon liittyvistä täytäntöönpanotoimenpiteistä, joilla on vaikutusta talousarvioon
  • Sääntelykomiteat: Niillä on toimivaltaa koko Euroopan unionissa (EU) sovellettavan lainsäädännön täytäntöönpanotoimenpiteiden yhteydessä
  • Valvonnan käsittävää sääntelyä toteuttavat komiteat: Niiden avulla neuvoston ja parlamentin on voitava toteuttaa valvontaa ennen sellaisten laajakantoisten toimenpiteiden hyväksymistä, joilla muutetaan yhteispäätösmenettelyssä hyväksytyn säädöksen muita kuin keskeisiä osia.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun