RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Udvalgsprocedure

I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) gennemfører medlemsstaterne EU-retten ved at vedtage foranstaltninger til at gennemføre retsakterne i den nationale ret. Som bekendt skal beslutningerne tages så nært på borgerne som muligt i overensstemmelse med subsidiaritets- og nærhedsprincipperne.

Kompetence til at udøve beføjelser kan ligeledes gives til Kommissionen med henblik på en ensartet gennemførelse af lovgivningen i medlemsstaterne eller til Rådet til at udøve retsakter vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 24 og 26 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU)).

I udøvelsen af sine beføjelser bistås Kommissionen af repræsentanter for medlemsstaterne organiseret i komitéer/udvalg i henhold til den såkaldte "komitologi".

Udvalgene, der fungerer som diskussionsfora, er sammensat af repræsentanter for medlemsstaternes myndigheder under Kommissionens ledelse. De giver Kommissionen mulighed for at skabe en dialog med de nationale myndigheder, inden gennemførelsesforanstaltningerne vedtages. På den måde sikrer Kommissionen sig, at gennemførelsesforanstaltningerne svarer bedst muligt til forholdene i hvert af de berørte lande.

De procedurer, der gælder for forholdet mellem Kommissionen og udvalgene, svarer til nogle modeller, der på forhånd er fastlagt i en rådsafgørelse (den såkaldte komitologiafgørelse). Denne afgørelse er blevet ændret i flere omgange. I 1999 gav komitologiafgørelsen Europa-Parlamentet "ret til indsigt" i gennemførelsen af retsakter, der vedtages ved den fælles beslutningsprocedure. Afgørelsen har ligeledes forbedret gennemskueligheden af systemet ved at gøre det lettere for Parlamentet og offentligheden at få adgang til komitéernes/udvalgenes dokumenter og ved at pålægge at de optegnes i et offentligt register. "Komitologiafgørelsen" blev på ny ændret i 2006. Her indførtes en ny måde, hvorpå udøvelsen af beføjelser gennemføres: forskriftsprocedure med kontrol.

Lissabontraktaten bestemmer, at fremover skal forholdet mellem Kommissionen og dens komitéer/udvalg tilrettelægges på basis af en forordning, som skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet via den almindelige lovgivningsprocedure. Indtil en sådan forordning vedtages, gælder den af Rådet i 2006 vedtagne "komitologiafgørelse".

Komitéerne/udvalgene kan inddeles i følgende kategorier:

  • rådgivende komitéer/udvalg. Disse afgiver udtalelser, som Kommissionen skal bestræbe sig på at tage hensyn til
  • forvaltningskomitéer/-udvalg. Disse træder i funktion, når det drejer sig om udøvelsesforanstaltninger i forbindelse med forvaltning af programmer, og som har budgetmæssige konsekvenser
  • forskriftskomitéer/-udvalg. Disse har beføjelser, når det drejer sig om gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse med lovgivning som gælder for hele Den Europæiske Union (EU)
  • forskriftskomitéer/-udvalg med kontrol. Disse skal give Rådet og Parlamentet mulighed for at foretage kontrol forud for vedtagelsen af generelle foranstaltninger med det formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en retsakt, der er vedtaget ved den fælles beslutningsprocedure.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top