RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Medbeslutandeförfarandet

Efter Lissabonfördragets ikraftträdande har medbeslutandeförfarandet blivit det ordinarie lagstiftande förfarandet i Europeiska unionen (EU) (artikel 294 i fördraget om EU:s funktionssätt).

Detta förfarande ger befogenhet åt Europaparlamentet, som representerar EU:s medborgare, att anta rättsakter tillsammans med Europeiska unionens råd. Det blir medlagstiftare, jämställd med rådet, utom i de fall som fastställs i fördragen där samrådsförfarandet eller samtyckesförfarandet gäller. Det ordinarie lagstiftande förfarandet innefattar också en omröstning i rådet med kvalificerad majoritet.

Lissabonfördraget utökar de områden inom vilka medbeslutandeförfarandet tillämpas, och bidrar sålunda till att förstärka Europaparlamentets befogenheter.

Medbeslutandeförfarandet omfattar en, två eller tre behandlingar. Genom det multipliceras kontakterna mellan parlamentet och rådet, medlagstiftarna liksom med Europeiska kommissionen.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början