RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Fælles beslutningsprocedure

Efter ikrafttrædelse af Lissabontraktaten er den fælles beslutningsprocedure den almindelige lovgivningsprocedure i Den Europæiske Union (EU) (artikel 294 i traktaten om EU's funktionsmåde.

Denne procedure giver beføjelse til Europa-Parlamentet, som repræsentant for Unionens borgere, til at vedtage retsakter sammen med Rådet for Den Europæiske Union. Parlamentet er medlovgiver på lige fod med Rådet undtagen i de sager, som fastsat i traktaterne, hvor hørings- og godkendelsesproceduren skal anvendes. Den almindelige lovgivningsprocedure indebærer ligeledes afstemning ved kvalificeret flertal i Rådet.

Lissabontraktaten udvider desuden de områder, på hvilke medbestemmelsesproceduren skal anvendes, og bidrager således til at styrke Europa-Parlamentets beføjelser.

Den fælles beslutningsprocedure omfatter en, to eller tre behandlinger. Den har til følge at udvide kontaktfladen mellem Parlamentet og Rådet, som i fællesskab udøver lovgivningsmagten, og Kommissionen.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top