RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Organiserat civilt samhälle

Det civila samhället bestämmer alla former av social handling av individer eller grupper som inte utgår från staten eller är styrda av denna.

Begreppet organiserat civilt samhälle syftar på organisatoriska strukturer där medlemmarna handlar för det allmänna bästa genom en demokratisk process, och spelar rollen av medlare mellan nationella myndigheter och allmänheten.

Organisationerna inom det civila samhället representerar i synnerhet:

  • aktörerna på arbetsmarknaden, genom arbetsmarknadens parter;
  • särskilda socioekonomiska miljöer;
  • icke-statliga organisationer som försvarar allmänna frågor (som skydd av miljön, konsumentskydd, grund- och vidareutbildning etc.);
  • grundläggande organisationer som representerar en del av samhället (ungdomsrörelser, familjeföreningar etc.);
  • religiösa samfund.

Lissabonfördraget (artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - FEUF) erkänner vikten av det civila samhällets deltagande i gott europeiskt styre.

Sålunda, om den europeiska unionens funktionssätt är grundat i en representativ demokrati, förutser artikel 11 om den europeiska unionen iordningställande av en öppen och regelbunden dialog med full insyn med organisationerna och det civila samhället. Under förberedelser av lagstiftande förslag, så rådfrågar kommissionen de organisationer i det civila samhället som berörs av unionens aktiviteter.

Den europeiska sociala och ekonomiska kommittén är det rådgivande organ som representerar det civila samhället på europeisk nivå.

Se:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början