RSS
Alfabetische index

Glossarium

Georganiseerd maatschappelijk middenveld

Het maatschappelijk middenveld is een verzamelnaam voor alle vormen van niet uit de staat voortkomend en niet door de staat geleid maatschappelijk handelen van individuen of groepen.

De term "georganiseerd maatschappelijk middenveld" heeft betrekking op de organisatiestructuren waarvan de leden via een democratisch proces het algemeen belang dienen en tevens als bemiddelaars tussen overheid en burgers optreden.

De organisaties van de civiele samenleving vertegenwoordigen met name:

  • de arbeidsmarktactoren, via de organisaties van de sociale partners;
  • bepaalde sociaaleconomische groepen;
  • niet-gouvernementele organisaties die zich voor een gemeenschappelijke zaak inzetten (milieubescherming, consumentenrechten, onderwijs en opleiding, enz.);
  • basisorganisaties die een deel van de samenleving vertegenwoordigen (jeugdbewegingen, gezinsbonden, enz.);
  • religieuze gemeenschappen.

Het Verdrag van Lissabon (artikel 15 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - VWEU) erkent het belang van de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij het goede bestuur van Europa.

Aangezien de werking van de Europese Unie stoelt op het beginsel van representatieve democratie, voorziet artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie in de totstandbrenging van een open, transparante en regelmatige dialoog met de organisaties van het maatschappelijk middenveld. Bij de voorbereiding van de wetgevingsvoorstellen raadpleegt de Commissie de organisaties van het maatschappelijk middenveld die de activiteiten van de Unie aanbelangen.

Het maatschappelijk middenveld wordt op Europees niveau vertegenwoordigd door het Economisch en Sociaal Comité, een raadgevend orgaan.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven