RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Medborgarskap i EU

EU-medborgarskapet infördes genom EU-fördraget som undertecknades i Maastricht 1992. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) bekräftade de rättigheter som EU-medborgarskapet innebär.

Alla som är medborgare i en medlemsstat betraktas automatiskt som EU-medborgare, och har därmed följande rättigheter:

  • Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig var som helst inom EU.
  • Rösträtt och valbarhet i kommunalval och val till Europaparlamentet i den medlemsstat där man är bosatt.
  • Rätt till diplomatiskt och konsulärt skydd av varje medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter i länder utanför EU där den medlemsstat i vilken EU-medborgaren är medborgare inte är representerad.
  • Rätt att göra framställningar till Europaparlamentet och vända sig till Europeiska ombudsmannen.
  • Rätt att skriftligen vända sig till EU-institutionerna på ett av EU:s officiella språk och få svar på samma språk.
  • Rätt att inte diskrimineras på grund av nationalitet eller på grund av kön, ras, religion, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.
  • Rätt att föreslå kommissionen att lägga in ett lagförslag (medborgarinitiativet).
  • Rätt att på vissa villkor få tillgång till handlingar från europeiska institutioner, organ, byråer och myndigheter (artikel 15 i FEUF).

Med Europaparlamentets samtycke kan rådet i framtiden enhälligt göra tillägg till dessa rättigheter.

EU-medborgarskapet ersätter inte det nationella medborgarskapet. EU-medborgarskapet kompletterar det nationella medborgarskapet och ger medborgarna en djupare och mer påtaglig känsla av att tillhöra EU.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början