RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Stadgan om de grundläggande rättigheterna

Stadgan om de grundläggande rättigheterna konsoliderar i ett enda dokument de grundläggande rättigheter som gäller på EU-nivå. Den fastställer etiska principer och rättigheter som rör värdighet, frihet, jämlikhet, solidaritet, medborgarskap och rättskipning för EU-medborgarna och bosatta inom EU. Medan den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna är begränsad till skydd av civila och politiska rättigheter, så går stadgan längre och skyddar arbetstagares sociala rättigheter, skydd av personuppgifter, bioetik och rätten till en god förvaltning.

Bestämmelserna i stadgan riktar sig till EU:s institutioner och organ, liksom till medlemsstaterna. EU-lagstiftning och nationell lagstiftning måste överensstämma med de principer som fastställts i stadgan. Stadgan har dock bara rättslig tillämpning när institutionerna och medlemsstaterna implementerar EU-rätten. Den utsträcker inte unionens befogenheter utöver de som redan givits i fördragen.

Storbritannien, Polen och Republiken Tjeckien har säkerställt undantagsklausuler för tillämpandet av stadgan.

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna antogs under högtidliga former vid Europeiska rådets möte i Nice den 7 december 2000. Den bygger på gemenskapsfördragen, de internationella konventionerna, medlemsstaternas konstitutionella traditioner samt Europaparlamentets olika deklarationer. I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009, så fick stadgan (med tillägg från december 2007) samma rättsliga status som fördragen och blev lika bindande.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början