RSS
Alfabetische index

Glossarium

Handvest van de grondrechten

Het Handvest van de grondrechten bundelt in één document alle grondrechten die op EU-niveau (Europese Unie) van toepassing zijn. Er worden ethische beginselen en rechten inzake menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, solidariteit, burgerschap en rechtvaardigheid voor EU-burgers en -ingezetenen in vastgelegd. Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) beperkt zich tot de bescherming van burgerlijke en politieke rechten, maar het Handvest dekt ook de sociale rechten van werkenden, gegevensbescherming, bio-ethiek en het recht op behoorlijk bestuur.

Het Handvest richt zich tot de instellingen, organisaties en lidstaten van de EU. De EU- en nationale wetgeving moet stroken met de beginselen van het Handvest. Het Handvest heeft echter enkel toepassing in rechte wanneer de instellingen en lidstaten de EU-wetgeving implementeren. Het is geen uitbreiding van de bevoegdheden van de Unie zoals reeds in de verdragen toegekend.

Het Verenigd Koninkrijk, Polen en de Republiek Tsjechië zien af van het Handvest.

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie werd op 7 december 2000 plechtig bevestigd op de Europese Raad van Nice. Het is gebaseerd op de Gemeenschapsverdragen, internationale conventies, gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten en verschillende verklaringen van het Europese Parlement. Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 kreeg het Handvest (zoals gewijzigd in december 2007) dezelfde wettelijke waarde als de Verdragen en kreeg een even bindend karakter.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven