RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Perusoikeuskirja

Perusoikeuskirjassa kootaan yhteen asiakirjaan Euroopan unionissa (EU) sovellettavat perusoikeudet. Siinä vahvistetaan EU:n kansalaisia ja asukkaita koskevat eettiset periaatteet ja oikeudet, jotka liittyvät ihmisarvoon, vapauksiin, tasa-arvoon, yhteisvastuuseen, kansalaisten oikeuksiin ja lainkäyttöön. Toisin kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksella, joka koskee kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia, perusoikeuskirjalla suojataan myös seuraavia oikeuksia: työntekijöiden sosiaaliset oikeudet, tietosuoja, bioetiikka ja oikeus hyvään hallintoon.

Perusoikeuskirjan määräykset koskevat EU:n toimielimiä ja laitoksia sekä sen jäsenvaltioita. EU:n ja kansallisen lainsäädännön on oltava perusoikeuskirjassa määrättyjen periaatteiden mukaista. Perusoikeuskirjaa sovelletaan kuitenkin oikeudellisesti ainoastaan toimielinten ja jäsenvaltioiden pannessa täytäntöön EU:n lainsäädäntöä. Perusoikeuskirja ei laajenna unionille perustamissopimusten nojalla myönnettyä toimivaltaa.

Yhdistynyt kuningaskunta, puola ja Tšekin tasavalta ovat säilyttäneet itsellään mahdollisuuden olla soveltamatta perusoikeuskirjaa.

Nizzan Eurooppa-neuvosto antoi juhlallisen ilmoituksen EU:n perusoikeuskirjasta 7. joulukuuta 2000. Perusoikeuskirja perustuu yhteisöjen perustamissopimuksiin, kansainvälisiin yleissopimuksiin, jäsenvaltioille yhteisiin valtiosääntöperinteisiin ja useisiin Euroopan parlamentin julkilausumiin. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 perusoikeuskirjasta (sellaisena kuin se on muutettuna joulukuussa 2007) tuli oikeudellisesti samanarvoinen ja yhtä sitova kuin perussopimuksista.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun