RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Charter om grundlæggende rettigheder

Charteret om grundlæggende rettigheder samler i et enkelt dokument de grundlæggende rettigheder, der gælder for hele Den Europæiske Union (EU). Det fastsætter etiske principper og rettigheder for EU-borgere og indbyggere i forhold til værdighed, frihed, lighed, solidaritet, borgerskab og retfærdighed. Det indeholder rettigheder, der ikke er beskyttet i forbindelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som er begrænset til beskyttelse af borgerlige og politiske rettigheder. Det drejer sig bl.a. om arbejdstagernes sociale rettigheder, databeskyttelse, bioetik og retten til en god forvaltning.

Chartrets bestemmelser retter sig mod EU's institutioner og organer såvel som mod medlemsstaterne. EU- og national lovgivning skal være i overensstemmelse med principperne nedfældet i chartret. I retligt henseende gælder chartret dog kun, når institutionerne og medlemsstaterne gennemfører EU-ret. Det udvider ikke Unionens kompetencer ud over, hvad der allerede er fastsat i traktaterne,

Det Forenede Kongerige, Polen og Den Tjekkiske Republik har fået mulighed for ikke-deltagelse i chartret.

Chartret om grundlæggende rettigheder i EU blev højtideligt bekendtgjort på Det Europæiske Råd i Nice den 7. december 2000. Chartret bygger på EU's traktater, internationale konventioner, forfatningsmæssige traditioner, som er fælles for medlemsstaterne, og diverse erklæringer fra Europa-Parlamentet. Med ikrafttrædelse af Lissabontraktaten den 1. december 2009 fik chartret (med ændringer pr. december 2007) samme retlige værdi som traktaterne og blev ligeledes bindende.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top