RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Budget

Alle EU's indtægter og udgifter er opført i årlige overslag og i EU's budget.

Budgettet bygger på flere forskellige principper, herunder:

  • enhedsprincippet: alle indtægter og udgifter er samlet i ét dokument
  • princippet om etårighed: budgettransaktionerne henregnes under ét regnskabsår
  • princippet om balance: udgifterne må ikke overstige indtægterne.

Hvert år har Kommissionen til opgave at fremlægge et foreløbigt budgetforslag for Rådet og Europa-Parlamentet, som deler budgetmyndigheden. Rådet vedtager og og sender sin holdning til budgetforslaget til Europa-Parlamentet inden den 1. oktober i året forud for året for budgettets gennemførelse. Hvis Europa-Parlamentet godkender Rådets holdning, anses budgettet for vedtaget. Men hvis Europa-Parlamentet vedtager ændringer til Rådets holdning, skal Forligsudvalget indkaldes for at nå til enighed. Det hører til formandens opgaver at fastslå, at budgettet bliver endeligt vedtaget.

For at stabilisere budgettet har det været omfattet af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin. Den flerårige finansielle ramme fastlægger fordelingen af udgifterne, og sikrer et passende indtægtsniveau med henblik på at støtte EU's prioriteter. Den vedtages med enstemmighed af Rådet efter godkendelse af Europa-Parlamentet. Lissabon-traktaten institutionaliserer den praksis, der blev indført i 1988.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top