RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europa-Medelhavspartnerskapet

Partnerskapet mellan EU och länderna kring Medelhavet, eller ”union för Medelhavet” är en benämning på EU:s samarbete med länderna i Medelhavsområdet. Partnerskapet ska stärka banden mellan EU och Medelhavsländerna och samtidigt främja närmare förbindelser mellan Medelhavsländerna själva.

Partnerskapet lanserades efter Barcelonaförklaringen 1995 för att bidra till fred och stabilitet i området genom en politisk dialog som bygger på de värden som EU delar med dessa partnerskapsländer, t.ex. demokrati och rättsstaten. Det ska också hjälpa till att förebygga och lösa konflikter och främja välstånd, bl.a. genom ett frihandelsområde och utökat samarbete.

EU-medlemsstaterna och 16 Medelhavsländer samarbetar inom tre områden: politik och säkerhet, ekonomiska frågor samt sociala och kulturella frågor. En viktig del är också ett ökat samarbete kring rättsliga frågor, migration och social integration.

Det praktiska samarbetet är både bilateralt och regionalt. I det bilaterala samarbetet anpassas förbindelserna till varje lands särskilda förutsättningar, bl.a. genom associeringsavtalen mellan EU och Medelhavsländerna. Gemenskapens ekonomiska stöd bygger främst på det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) och Europeiska investeringsbankens facilitet för investeringar och partnerskap mellan Europa och Medelhavsområdet (FEMIP).

Partnerskapet har förstärkts genom lanseringen av unionen för Medelhavsområdet, vid toppmötet för Medelhavsområdet som hölls i Paris i juli 2008. Ett roterande ordförandeskap inrättades mellan parterna i norr och i söder och ett permanent sekretariat upprättades i Barcelona för förvaltningen av projekt som är regionala, subregionala och transnationella.

Deltagarna i unionen för Medelhavsområdet har fastställt flera prioriterade mål:

  • Bekämpa föroreningarna i Medelhavet
  • Utveckla transportvägar på hav och land
  • Organisera räddningstjänsten för att hantera natur- och människoskapade katastrofer
  • Produktion av solenergi
  • Utveckla företag, i synnerhet mikroföretag och små och medelstora företag
  • Inrätta ett universitet för Europa och Medelhavsområdet i Slovenien

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början