RSS
Alfabetische index

Glossarium

Audiovisueel beleid

De audiovisuele beleid van de EU moet bij haar audiovisueel beleid rekening houden met allerlei, soms tegenstrijdige belangen en prioriteiten, zoals de mededingingsregels (met name voor staatssteun), de beginselen die gelden voor openbare diensten of de opwaardering van de Europese cultuur. De Europese audiovisuele markt heeft bovendien te kampen met een aantal moeilijkheden zoals:

  • taalbarrières die het vrije verkeer van programma's in Europa bemoeilijken;
  • een omslachtige besluitvormingsprocedure die in het algemeen eenparigheid van stemmen vereist;
  • het feit dat grote investeringen vereist zijn om op technologische ontwikkelingen te kunnen anticiperen, wat internationale allianties of concentraties vereist.

Bij het audiovisuele beleid van de EU is in tweeërlei opzicht vooruitgang geboekt:

  • een regelgevingskader dat voornamelijk berust op de richtlijn audiovisuele mediadiensten. Deze richtlijn heeft gezorgd voor een geharmoniseerd kader, waarbinnen het vrije verkeer van Europese televisieprogramma's wordt vergemakkelijkt en de productie en distributie ervan wordt aangemoedigd;
  • steunmechanismen via het MEDIA-programma (maatregelen ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector). Dit programma, dat in 1991 is opgezet, ondersteunt de Europese audiovisuele sector door de ontwikkeling en distributie van Europese producties. Het programma financiert ook acties die bedoeld zijn om de opleiding van vakmensen in de sector te verbeteren.

Het momenteel lopende MEDIA 2007-programmaheeft een budget van ongeveer 755 miljoen euro en loopt tot 2013.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven