RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Godkännandeförfarandet

Det som tidigare kallades samtyckesförfarandet infördes med Europeiska enhetsakten 1986. Förfarandet innebär att rådet måste få Europaparlamentets samtycke för att kunna fatta vissa viktiga beslut. Samtyckesförfarandet sker i en enda behandling. Parlamentet kan godta eller förkasta ett förslag, men inte ändra det. Utan parlamentets samtycke kan rättsakten inte antas.

Som icke-lagstiftningsförfarande tillämpas det vanligtvis vid ratificering av vissa avtal som förhandlats fram av Europeiska unionen, men den uppenbaraste användningen är när det skett allvarliga överträdelser av de grundläggande rättigheterna under artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen eller vid anslutning av nya medlemsländer och om ett medlemsland vill dra sig ur det europeiska samarbetet.

Som lagstiftningsförfarande ska det också användas när ny lagstiftning mot diskriminering antas, och det ger numera Europaparlamentet vetorätt när åtgärder vidtas på allmänrättslig grund enligt artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början