RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Antitrust

Antitrustregler är de konkurrensregler som gäller för konkurrensbegränsande affärsavtal och affärsmetoder eller missbruk av dominerande ställning på marknaden.

Affärsavtal och affärsmetoder som företag kommer överens om och som kan begränsa konkurrensen är förbjudna enligt antitrustreglerna i artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Förbudet gäller karteller, även kallade truster, där konkurrerande företag går samman för att begränsa konkurrensen och styr priserna, begränsar produktionen eller delar upp marknaderna sinsemellan. Ibland kan dock konkurrensbegränsande avtal tillåtas om de ger mer positiva än negativa effekter (t.ex. om de förbättrar produktionen eller distributionen av varor eller främjar den tekniska utvecklingen).

Enligt antitrustreglerna i artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får företagen inte heller missbruka sin dominerande ställning på en marknad. Ett företag anses ha en dominerande ställning när det har en stor del av en marknad och kan kringgå den normala konkurrensen på denna marknad. Företaget får under dessa förhållanden inte utnyttja sin dominerande ställning på ett otillbörligt sätt, t.ex. genom att sätta för höga priser eller överdrivet låga priser eller genom att diskriminera vissa affärspartner.

Kommissionen kan utdöma dryga böter för företag som medverkar i olaglig affärspraxis.

Enligt EU:s nya antitrustregler kan medlemsstaternas myndigheter sedan den 1 maj 2004 precis som kommissionen tillämpa EU:s antitrustregler och bestämmelser mot missbruk av en dominerande ställning på marknaden.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början