RSS
Alfabetische index

Glossarium

Antitrustregels

Bij de antitrustregels gaat het om de mededingingsregels die betrekking hebben op concurrentiebeperkende handelspraktijken en overeenkomsten tussen ondernemingen en op misbruik van machtsposities.

Overeenkomsten en onderling afgestemde handelspraktijken die de mededinging kunnen beperken, worden door de antitrustregels in artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) verboden. Dit verbod heeft betrekking op kartels; het gaat daarbij om situaties waarin concurrerende ondernemingen afspreken de concurrentie te beperken door de prijzen te controleren, de productie te beperken of de markten onderling te verdelen. Soms zijn concurrentiebeperkende overeenkomsten wel toegestaan, namelijk wanneer ze meer positieve dan negatieve gevolgen hebben (overeenkomsten ter verbetering van de productie, de distributie van producten, de bevordering van de technische vooruitgang enz.).

In artikel 102 van het VWEU wordt ondernemingen ook verboden misbruik te maken van hun machtspositie op een markt. Een onderneming heeft een machtspositie wanneer zij een groot deel van een markt beheerst en zij zich aan de normale concurrentieverhoudingen op die markt kan onttrekken. Zij mag haar machtspositie niet misbruiken door bijvoorbeeld buitensporig hoge of juist bijzonder lage prijzen in rekening te brengen of tussen handelspartners te discrimineren.

De Commissie kan ondernemingen die meewerken aan onwettige handelspraktijken, hoge boetes opleggen.

Sinds 1 mei 2004 bieden de gemoderniseerde antitrustregels van de EU de nationale mededingingsautoriteiten de mogelijkheid om de EU-voorschriften over kartels en misbruik van machtsposities op dezelfde wijze als de Commissie toe te passen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven