RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Djurskydd

Frågan om djurskydd togs upp första gången i en rättsakt från 1974 och bekräftades bl.a. i ett tilläggsprotokoll som fogades till Amsterdamfördraget (1997). I protokollet om djurskydd och djurens välfärd fastställs nya bestämmelser för EU:s åtgärder på detta område. Där erkänns officiellt att djur är kännande varelser och att EU-institutionerna ska ta hänsyn till djurens välfärd vid utformningen och genomförandet av sin politik.

Syftet med EU:s djurskyddslagstiftning är att bespara djuren allt onödigt lidande i samband med uppfödning, transport och slakt. Bestämmelserna är väsentliga av etiska och moraliska anledningar, men också för djurens hälsa och kvaliteten på våra livsmedel. Som en del i en mer övergripande strategi för livsmedelssäkerhet ska man även inom annan EU-politik (jordbruk, transport, inre marknad och forskning) ta hänsyn till detta.

I samarbete med medlemsstaternas myndigheter utför Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor kontroller på plats för att säkra att EU-lagstiftningen följs. Med utvidgningen till  27 medlemsstater har kontorets roll förstärkts.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början