RSS
Alfabetische index

Glossarium

Dierenwelzijn

In 1974 is voor het eerst in de EU-wetgeving rekening gehouden met het welzijn van dieren. De toen gestelde eisen werden nog eens bevestigd in een aanvullend protocol dat aan het Verdrag van Amsterdam (1997) was gehecht. Dit Protocol betreffende de bescherming en het welzijn van dieren stelt nieuwe regels vast voor het beleid van de Europese Unie op dit gebied. Het erkent officieel dat dieren wezens met gevoel zijn en draagt de Europese instellingen op bij het opstellen en uitvoeren van hun beleid rekening te houden met het welzijn van dieren.

De Europese wetgeving inzake de bescherming van dieren is erop gericht dieren elk onnodig lijden te besparen op drie hoofdgebieden: veeteelt, vervoer en slacht. Op deze gebieden zijn maatregelen noodzakelijk, niet alleen om ethische en morele redenen, maar ook met het oog op de gezondheid van de dieren en de kwaliteit van ons voedsel. In het kader van een algemene strategie voor de voedselveiligheid moet ook op andere beleidsgebieden (landbouw, vervoer, interne markt en onderzoek) rekening worden gehouden met deze noodzaak.

In samenwerking met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten voert het Voedsel- en Veterinair Bureau controles ter plaatse uit om ervoor te zorgen dat de EU-wetgeving wordt nageleefd. Met de uitbreiding tot 27 lidstaten is de rol van dit bureau versterkt.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven