RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Amsterdamfördraget

Amsterdamfördraget är resultatet av den regeringskonferens som inleddes den 29 mars 1996 vid Europeiska rådets möte i Turin. Det antogs vid Europeiska rådets möte i Amsterdam (16-17 juli 1997) och undertecknades den 2 oktober 1997 av de femton medlemsstaternas utrikesministrar. Det trädde i kraft den 1 maj 1999 (den första dagen i den andra månaden efter den månad då den sista medlemsstaten ratificerade fördraget) efter att ha ratificerats av alla medlemsstater i överensstämmelse med deras konstitutionella bestämmelser.

På det rättsliga planet ändrar Amsterdamfördraget vissa bestämmelser i Fördraget om Europeiska unionen, de fördrag genom vilka Europeiska gemenskaperna upprättas samt några tillhörande akter. Detta gäller främst på områdena gemenskapens sysselsättningspolitik, gemenskapsbehörighet i vissa rättsliga och inrikes frågor (JAI), reformen av gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP), utvidgad användning av kvalificerad majoritet, ökat inflytande för Europaparlamentet och möjlighet till närmare samarbete mellan medlemsstaterna. Amsterdamfördraget ersätter inte de andra fördragen, utan läggs till dem.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början