RSS
Alfabetische index

Glossarium

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid behoort tot de bevoegdheden die worden gedeeld tussen de Europese Unie en de lidstaten. Volgens artikel 39 van het verdrag betreffende de werking van de EU heeft dit beleid tot doel redelijke prijzen voor de Europese consument en een billijke vergoeding voor de landbouwer te garanderen, met name dankzij de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en de naleving van een aantal principes, die al in 1958 tijdens de conferentie van Stresa werden vastgesteld: uniforme prijzen, financiële solidariteit en communautaire preferentie.

Het GLB is een van de belangrijkste beleidsgebieden van de Europese Unie (de landbouwuitgaven bedragen ongeveer 45% van de communautaire begroting). Besluiten in het kader van dit beleid worden door de Raad, na raadpleging van het Europees Parlement, genomen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Het GLB heeft aan zijn hoofddoel beantwoord: de zelfvoorziening van de Europese Unie met levensmiddelen te waarborgen. Toch bleek al snel dat belangrijke heroriëntaties nodig waren om onevenwichtigheden en productieoverschotten als gevolg van het GLB te corrigeren. De doelstellingen zijn in de loop van de tijd gewijzigd en de beleidsinstrumenten zijn bij diverse hervormingen verder ontwikkeld (met name bij de hervorming van McSharry in 1992 en de Agenda 2000).

De laatste hervorming, die dateert van juni 2003, betekende een grote ingreep in het GLB. Zij omvat:

  • een bedrijfstoeslag voor de landbouwers in de EU, ongeacht hun productie (ontkoppeling van de steun);
  • de koppeling van deze toeslag aan de inachtneming van normen op het gebied van milieu, voedselveiligheid, gezondheid van dieren en planten en dierenwelzijn (randvoorwaarden);
  • een versterkt plattelandsontwikkelingsbeleid, dat wordt gefinancierd door de rechtstreekse betalingen aan grote landbouwbedrijven te verminderen (modulatie);
  • een regeling voor financiële discipline om ervoor te zorgen dat de uitgaven aan marktsteun en rechtstreekse steun tussen 2007 en 2013 een bepaald plafond niet te boven gaan.

Verder omvat de hervorming een herziening van het beleid inzake de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten. Diverse sectoren zijn al hervormd: tabak, hop, katoen, olijfolie en suiker.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven