RSS
Alfabetische index

Glossarium

Partnerschap voor de toetreding

Het partnerschap voor de toetreding is een instrument van de pretoetredingsstrategie. Het geeft aan wat de specifieke behoeften zijn van de kandidaatlidstaten die pretoetredingssteun ontvangen. Een dergelijk partnerschap vormt het kader voor:

  • de prioriteiten op korte en middellange termijn, de doelstellingen en de voorwaarden die voor elke kandidaatlidstaat overeenkomstig het advies van de Commissie over hun toetredingsaanvraag op grond van de toetredingscriteria (criteria van Kopenhagen) zijn vastgesteld;
  • de pretoetredingssteun.

Met elk van de kandidaatlidstaten wordt een partnerschap voor toetreding gesloten om hen bij hun voorbereiding op de toetreding te oriënteren en aan te moedigen. Daartoe stelt de kandidaat-lidstaat een nationaal programma voor de overname van het acquis (NPOA) op dat een tijdschema voor de uitvoering van het partnerschap inhoudt, evenals een actieplan voor de versterking van de administratieve en justitiële capaciteit.

Het partnerschap voor toetreding kan ook worden herzien in het licht van nieuwe ontwikkelingen, met nieuwe prioriteiten die in de loop van het pretoetredingsproces aan de orde kunnen komen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven