RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Anslutningsförhandlingar

Vid anslutningsförhandlingarna hjälper EU kandidatländerna i deras förberedelser inför anslutningen och bedömer hur långt de hunnit. Kandidatländerna bedöms på sina egna meriter i förhållande till anslutningskriterierna. Förhandlingarna ska stödja kandidatländerna i deras förberedelser för att uppfylla de krav som ställs på en medlemsstat i EU. Samtidigt ska EU hinna förbereda sig på att ta emot en ny medlem.

Förhandlingarna handlar om genomförande och tillämpning av gemenskapens regelverk, och kommissionen övervakar detta. Regelverket är uppdelat i kapitel, ett för varje område som ska klaras av. Områdena kartläggs under genomgången av regelverket (“screening”) där programmet för tekniskt stöd och informationsutbyte (Taiex) medverkar. Varje kapitel förhandlas individuellt och mätbara kriterier sätts upp för att olika kapitel ska kunna inledas respektive avslutas.

Förhandlingarna äger rum i form av bilaterala regeringskonferenser mellan medlemsstaterna och det enskilda kandidatlandet. Gemensamma förhandlingsmandat formuleras för varje kapitel i regelverket.

Förhandlingarna utmynnar i ett utkast till anslutningsfördrag (som innehåller resultaten av den ekonomiska och politiska dialogen) när alla kapitel har förhandlats färdigt. Med hjälp av övergångsbestämmelser kan förhandlingarna avslutas även om regelverket inte är helt färdiginfört.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början