RSS
Alfabetische index

Glossarium

Toetredingsonderhandelingen

Bij de toetredingsonderhandelingen worden de kandidaat-lidstaten bij hun voorbereiding op de toetreding gevolgd en geholpen en wordt beoordeeld hoe goed zij zijn voorbereid, met andere woorden in hoeverre zij voldoen aan de toetredingscriteria. De onderhandelingen zijn ook bedoeld om de kandidaat-lidstaten te helpen zich voor te bereiden op de verplichtingen waaraan zij als lidstaat zullen moeten voldoen. De onderhandelingen moeten ook de Europese Unie in staat stellen zich zo goed mogelijk op de uitbreiding voor te bereiden.

De onderhandelingen hebben betrekking op de overneming en de toepassing van het acquis communautaire en de Commissie ziet daarop toe. Het acquis is in hoofdstukken verdeeld. Er zijn evenveel hoofdstukken als gebieden waarop vooruitgang moet worden geboekt. Deze gebieden worden vastgesteld bij het analytisch onderzoek ('screening') van het acquis, waartoe het programma voor technische bijstand en informatie-uitwisseling (TAIEX) een bijdrage levert. Over elk hoofdstuk wordt afzonderlijk onderhandeld en voor het openen en afsluiten van elk hoofdstuk worden meetbare toetsingscriteria gedefinieerd.

De onderhandelingen vinden plaats in bilaterale intergouvernementele conferenties waarbij de lidstaten en een kandidaat-lidstaat vertegenwoordigd zijn. Voor elk van de hoofdstukken waarvoor de Gemeenschap bevoegd is, worden gemeenschappelijke onderhandelingsstandpunten bepaald.

Wanneer de onderhandelingen over alle hoofdstukken afgerond zijn, worden de resultaten (samen met die van de politieke en economische dialogen) in een ontwerptoetredingsverdrag opgenomen. Dankzij het systeem van overgangsmaatregelen kunnen de onderhandelingen worden afgesloten, ook al is nog niet het hele acquis overgenomen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven