RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Tiltrædelseskriterier (Københavnskriterierne)

Alle lande, der ønsker at blive medlem af Den Europæiske Union (EU), skal opfylde betingelserne i artikel 49 og overholde principperne i artikel 6, stk. 1, i EU-traktaten. På EU-topmødet i København i 1993 blev der fastsat kriterier herfor, som blev skærpet på EU-topmødet i Madrid i 1995.
Medlemskab kræver, at ansøgerlandet opfylder tre kriterier:

  • politiske kriterier: det skal have opnået en institutionel stabilitet, som garanterer demokrati, retsstatsforhold, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretal
  • økonomiske kriterier: det skal have en fungerende markedsøkonomi og være i stand til at klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen
  • overtagelse og gennemførelse af EU-retten: det skal være i stand til at påtage sig forpligtelserne ved et medlemskab, herunder være i stand til at tilslutte sig målet om en politisk, økonomisk og monetær union.

Det politiske kriterium skal være opfyldt, for at Det Europæiske Råd kan træffe afgørelse om at indlede forhandlinger med et land.

Ethvert land, der ønsker at tiltræde EU, skal opfylde kriterierne for medlemskab. De nødvendige rammer og redskaber fastlægges i førtiltrædelsesstrategien og under tiltrædelsesforhandlingerne.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top