RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nástroj stability (2007–2013)

Evropská unie (EU) provádí kroky vnější spolupráce na podporu stability třetích zemí. Opatření financovaná z nástroje stability musí přispívat k přípravě a reakci na krize způsobené přírodou nebo zaviněné lidmi a na obnovu zemí po krizi nebo nestabilní situaci.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1717/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o zřízení nástroje stability (Úř. věst. L 327 ze dne 24.11.2006)

PŘEHLED

Nástroj stability poskytuje finanční prostředky na rozvojovou spolupráci a finanční, hospodářskou a technickou spolupráci Evropské unie (EU) se třetími zeměmi. Smyslem těchto aktivit je:

 • přispět v krizové situaci nebo nově vznikající krizi ke stabilitě poskytnutím účinné reakce, která pomůže zachovat, vytvořit nebo obnovit podmínky potřebné k řádnému provádění politik Společenství týkajících se rozvoje a spolupráce;
 • pomoci budovat kapacity k řešení zvláštních globálních a nadregionálních hrozeb, které způsobují nestabilitu, a k zajištění připravenosti řešit situace před krizí a po ní.

V případě krizové situace nebo nově vznikající krize, včetně situace, u které hrozí, že by mohla vyústit v ozbrojený konflikt, umožňuje nástroj stability přispívat k ochraně demokracie, veřejného pořádku, bezpečnosti osob a dodržování lidských práv a základních svobod.

Činnosti spolupráce se soustřeďují na:

 • podporu uskutečňovanou poskytováním technické a logistické pomoci, která se zaměřuje na úsilí mezinárodních a regionálních organizací;
 • podporu zřízení a fungování prozatímních správ;
 • podporu rozvoje demokratických státních institucí a podporu nezávislého soudnictví;
 • podporu mezinárodních trestních tribunálů a mimořádných vnitrostátních tribunálů a komisí pro pravdu a usmíření;
 • podporu civilních opatření týkajících se demobilizace a opětovného začlenění bývalých bojovníků do civilní společnosti, opatření týkajících se problematiky dětských vojáků a rehabilitace obětí;
 • podporu rozvoje občanské společnosti a nezávislých sdělovacích prostředků;
 • podporu opatření k řešení socioekonomických následků způsobených civilnímu obyvatelstvu protipěchotními minami, nevybuchlým zbrojním arzenálem nebo výbušninami z války;
 • podporu spravedlivého přístupu k přírodním zdrojům;
 • podporu opatření v reakci na přírodní nebo člověkem způsobené katastrofy a na ohrožení veřejného zdraví.

V případech, kdy situace země nabízí stabilní podmínky spolupráce, může nástroj stability zejména přispívat k:

 • zlepšení kapacit připravenosti na krize, reakci v případě jejich vzniku a následné obnovy;
 • posílení kapacit orgánů a veřejných infrastruktur, včetně opatření týkajících se boje proti terorismu i organizované trestné činnosti, zajištění klíčových infrastruktur a veřejného zdraví;
 • snižování rizika a připravenosti v souvislosti s chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými materiály nebo látkami.

Provádění podpory

Prováděná pomoc musí zohledňovat aktivity vedené v rámci jiných nástrojů zahraniční pomoci Společenství.

Pomoc Společenství podle tohoto nařízení se provádí prostřednictvím tematických strategických dokumentů a víceletých orientačních programů. Komise může přijmout mimořádná opatření pomoci v krizové situaci a také ve výjimečných a nepředpokládaných situacích.

Příjemci financování

Finanční pomoc z nástroje stability mohou obdržet různí příjemci z členských států EU nebo ze třetích zemí; jedná se zejména o partnerské země a regiony a jejich instituce, mezinárodní organizace, veřejné a soukromé subjekty, nevládní organizace i fyzické osoby.

Kontext

Ustanovení o nástroji stability zrušují a nahrazují nařízení o vytvoření mechanismu rychlé reakce a různá nařízení týkající se boje proti protipěchotním minám.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1717/2006

14. 12. 2006

-

Úř. věst. L 327 ze dne 24. 11. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1717/2006 o zřízení nástroje stability (KOM(2009) 195 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).
Tento návrh rozšiřuje použití nařízení na boj proti nedovolenému používání ručních palných a lehkých zbraní v rámci politik spolupráce Společenství a jejich cílů.
Postup spolurozhodování: (COD/2009/0058)

Poslední aktualizace: 28.06.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky