RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeisk avdelning för yttre åtgärder

Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (Europeiska utrikestjänsten eller utrikestjänsten) stöder Europeiska unionen (EU) i dess förbindelser med resten av världen. Efter de institutionella reformer som infördes genom Lissabonfördraget, har EU en större, mer sammanhängande och bättre samordnad kapacitet för yttre åtgärder.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta.

SAMMANFATTNING

Den Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (Europeiska utrikestjänsten eller utrikestjänsten) är ett organ som inrättats genom Lissabonfördraget för att verkställa Europeiska unionens (EU) utrikespolitik.

Europeiska utrikestjänsten är underställd Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Utrikestjänsten bistår den höga representanten i utförandet av mandaten, nämligen:

  • genomförande och utveckling av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP), inklusive den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GFSP);
  • ordförandeskapet för rådet i konstellationen utrikes frågor;
  • vice-ordförandeskapet för rådet i konstellationen yttre förbindelser.

Utrikestjänsten bistår också rådets generalsekretariat, kommissionen och medlemsstaternas diplomatkårer, för att säkerställa samstämmigheten i de europeiska yttre åtgärderna.

Till sist , bistår utrikestjänsten kommissionen i utarbetandet och verkställandet av finansiella program och instrument för EU:s yttre åtgärder.

En central förvaltning

Europeiska utrikestjänsten har sitt säte i Bryssel. Det leds av en verkställande generalsekreterare som ska vara underställs Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Utrikestjänstens centralförvaltning är organiserad i generaldirektorat som hanterar:

  • områdena för tematiska och geografiska åtgärder, som täcker alla länder och regioner i världen;
  • den administrativa förvaltningen , säkerheten i kommunikations- och informationssystemen, budgetförvaltning och personalfrågor;
  • krishanteringen och planeringen, EU: militära stab och EU:s lägescentral för utgörande av GUSP.

Ett nätverk av delegationer

Den europeiska utrikestjänsten består också av delegationer från EU till tredjeländer och olika internationella organisationer. Var och en av dessa leds av en delegationschef, som är underställd den höga representanten och utrikestjänsten. Delegationschefen representerar EU i det berörda landet.

Delegationerna samarbetar och utbyter information med diplomatkårerna i EU:s medlemsstater.

Utrikestjänstens verkställande generalsekreterare är ansvarig för en finansiell och administrativ utvärdering av varje delegation.

Senast ändrat den 18.10.2010

Se även

  • Webbplatsen för Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (DE) (EN) (FR)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början