RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeiska unionen och Förenta nationerna: Vårt engagemang för multilateralism

Europeiska unionen (EU) ska förstärka sitt deltagande i Förenta nationernas (FN) styre och aktiviteter. Samarbetet inom den internationella gemenskapen är en nödvändig förutsättning för att möta globala hinder, som kampen mot fattigdomen eller klimatförändringarna.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 10 september 2003: Europeiska unionen och Förenta nationerna: Vårt engagemang för multilateralism [KOM(2003) 526 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Meddelandet undersöker vilka medel Europeiska unionen (EU) har till sitt förfogande för att bidra till den ständiga förbättringen av världsstyret, genom systemet för styrning av Förenta nationerna (FN) *.

EU förnyar därför sitt stöd till FN:s multilaterala styre *, genom instrument för att anta konkreta lösningar på global nivå, i synnerhet för att främja hållbar utveckling, en minskad fattigdom, fred och säkerhet.

Effektiviteten hos det multilaterala styret

EU bör förstärka sitt bidrag i och med att politik och multilaterala instrument antas och tillämpas. Dess inflytande kan vara avgörande för verkställandet av globala åtaganden från medlemsstaterna och de tredjeländer som är deras partners.

EU bör också ta en mer aktiv del i FN:s institutionella reformprocess för att öka effektiviteten i systemet, anpassa det till utvecklingen av multilaterala förhållanden och för att främja internationell utvecklingsbiståndspolitik.

På samma sätt bör en förbättring av samordningen och samarbetet på internationell nivå underlätta uppföljningen av åtaganden och förstärka åtgärden för att främja fred, säkerhet och mänskliga rättigheter.

Den europeiska utrikespolitiken stöder en förstärkning av utvecklingsländer för att dessa ska kunna verkställa sina internationella åtaganden. EU integrerar därför i sina utrikespolitiska program mål för hållbar utveckling, hjälp till handel, främjande av anständiga arbetsförhållanden samt kampen mot terrorism, drogtrafik och organiserad brottslighet.

Effektivt samarbete

Kommissionen presenterar en serie riktlinjer för ett mer omfattande partnerskap mellan EU och FN, i syfte att uppnå:

 • en intensifierad dialog, genom ett ökat antal möten på hög nivå och genom samarbete med FN:s byråer;
 • en förstärkning av EU:s representation inom FN;
 • ett ökat ekonomiskt samarbete och ekonomiskt bidrag från EU till FN:s åtgärder;
 • att strategiska partnerskap sluts med FN:s byråer, fonder och program inom området för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd;
 • att det förs en strategisk dialog för samordning av åtgärder för humanitärt bistånd.

Det politiska och tekniska samarbetet ska också förstärkas på området för fred och säkerhet, oavsett om det är på grund av konfliktförebyggande, krishantering eller hantering av situationer efter kris. Detta partnerskap ska på ett systematiskt sätt utvidgas till ansvariga regionala organisationer (som Organisationen för fred och säkerhet i Europa och Europarådet).

Främjande av EU:s värderingar och intressen

EU bidrar på ett väsentligt sätt till utarbetandet av politik som antas i FN. Det är dock nödvändigt att förbättra samordningen av medlemsstaternas positioner, att få målen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) att hänga ihop med FN:s säkerhetsråds positioner, liksom att förstärka den roll som EU:s delegationer har inom FN.

För att öka EU:s inflytande inom FN:s styrsystem, rekommenderar kommissionen att:

 • samordna medlemsstaternas positioner och så tidigt som möjligt delta i beslutsprocessen, i synnerhet när det rör internationell socialpolitik, hälsa, mänskliga rättigheter, utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd;
 • förbättra EU:s samordning och dialog med länder eller grupper av länder som berörs av särskilda teman;
 • vaka över att EU:s politik är kompatibel med internationell politik och att säkerställa en effektiv europeisk representation som rör FN:s arbete i ämnen som berör EU.
Rättsaktens nyckelbegrepp
 • FN:s styrsystem: ett koncept som definierats av kommissionen som gällande för FN:s viktigaste organ (som Generalförsamlingen, Ekonomiska och sociala rådet och deras underorgan, Säkerhetsrådet och sekretariatet), liksom de specialiserade programmen, fonderna och institutionerna, inklusive institutionerna från Bretton Woods (i synnerhet Världsbanken och Internationella valutafonden).
 • Multilateralt styre: organisationssätt för internationella relationer, som omfattar mer än två stater.
Senast ändrat den 08.09.2011

Se även

 • Webbplatsen för Europeiska unionens delegation i Förenta nationerna (EN) (ES) (FR)
 • De viktigaste organen i Förenta nationernas organisation (EN) (ES) (FR)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början