RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Den Europæiske Union og De Forenede nationer: et argument for multilateralt samarbejde

Den Europæiske Union (EU) ønsker at styrke sin deltagelse i gennemførelse af De Forenede Nationers (FN) mål og aktiviteter. Samarbejdet i det internationale samfund er en væsentlig forudsætning for at løse globale udfordringer som bekæmpelse af fattigdom og klimaforandringer.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 10. september 2003 - Den Europæiske Union og De Forenede Nationer: et argument for multilateralt samarbejde [KOM(2003) 526 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Meddelelsen omhandler de midler, som Den Europæiske Union (EU) råder over med hensyn til at bidrage til en løbende forbedring af styringen af det internationale samfund gennem De Forenede Nationers (FN) system *.

EU støtter det multilaterale samarbejde * og FN-systemet som instrument til vedtagelse af konkrete løsninger på globalt plan, særligt til fremme af bæredygtig udvikling, bekæmpelse af fattigdom samt arbejdet for fred og sikkerhed.

Effektivt multilateralt samarbejde

EU skal i større omfang bidrage til vedtagelse og gennemførelse af multilaterale politikker og instrumenter. EU’s indflydelse kan være afgørende for gennemførelsen af de globale forpligtelser i EU-landene og partnertredjelande.

Samtidig skal EU deltage mere aktivt i den igangværende reform af FN’s system med henblik på at gøre FN-institutionerne mere effektive, tilpasse systemet til udviklingen i de multilaterale relationer og fremme den internationale bistandspolitik.

Sideløbende skal en bedre koordinering og et forbedret samarbejde på internationalt plan fremme opfølgningen på forpligtelser og styrke arbejdet for fred, sikkerhed og menneskerettigheder.

Endelig skal EU’s udenrigspolitik understøtte en styrkelse af udviklingslandenes kapacitet til at gennemføre deres internationale engagementer. Derfor indarbejder EU i sine udenrigspolitiske programmer en række målsætninger for bæredygtig udvikling, handelsstøtte, fremme af rimelige arbejdsregler samt bekæmpelse af terrorisme, narkotikahandel og organiseret kriminalitet.

Effektivitet i samarbejdet

Kommission fremlægger en række retningslinjer for et bredere partnerskab mellem EU og FN med følgende formål:

 • at styrke den politiske dialog gennem flere kontakter på højere niveau og øget samarbejde med FN’s særagenturer
 • at styrke EU’s repræsentation i FN
 • at styrke det økonomiske samarbejde og EU’s bidrag til FN’s aktiviteter
 • at indgå strategiske partnerskaber med FN’s kontorer, fonde og særprogrammer på områderne for udviklingsbistand og humanitær bistand
 • at føre en strategisk dialog om koordinering af humanitære bistandsaktiviteter.

Det politiske og tekniske samarbejde skal ligeledes udbygges på områderne fred og sikkerhed, både hvad angår konfliktforebyggelse, krisestyring og styring af efterkrisesituationer. Partnerskabet skal systematisk udbygges til at omfatte de ansvarlige regionale organisationer (f.eks. Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Europarådet).

Styrkelse af EU’s værdier og interesser

EU spiller en væsentlig rolle i udarbejdelsen af de politikker, der vedtages i FN. Der er dog stadig behov for at koordinere medlemsstaternes standpunkter, samordne målene for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) med holdningerne i FN’s Sikkerhedsråd samt at styrke EU’s delegationers rolle over for FN.

Med henblik på at styrke EU’s indflydelse i FN-systemet anbefaler Kommissionen:

 • en koordinering af EU-landenes standpunkter samt deltagelse så tidligt som muligt i beslutningsprocedurerne, navnlig vedrørende international socialpolitik, sundhed, menneskerettigheder, udviklingssamarbejde og humanitær bistand
 • en bedre koordinering og dialog mellem EU og lande eller landegrupper berørt af konkrete emner
 • sikring af, at de europæiske politikker er forenelige med de internationale politikker og af en effektiv repræsentation af EU i FN’s arbejde på områder, der vedrører EU.
Dokumentets nøglebegreber
 • FN-systemet: herved forstår Kommissionen De Forenede Nationers vigtigste organer (generalforsamlingen, Det Økonomiske og Sociale Råd samt herunder hørende organer, Sikkerhedsrådet og sekretariatet), samt De Forenede nationers programmer, fonde og specialiserede agenturer, inklusive Bretton Woods-institutionerne (især Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF)).
 • Multilateralt samarbejde: international samarbejdsform mellem mere end to stater.
Seneste ajourføring: 08.09.2011

Se endvidere

 • Netstedet for EU’s FN-delegation (EN) (ES) (FR)
 • De primære organer under FN (EN) (ES) (FR)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top