RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem

Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem jest częścią struktur wspierających wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Do jego zadań należy przeprowadzanie badań i poddawanie analizie zagadnień z zakresu problematyki ogólnoświatowej.

AKT

Wspólne działanie Rady 2001/554/WPZiB z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem [zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Na mocy wspólnego działania ustanowiony zostaje Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (IUESB). Poprzez swoje analizy i badania IUESB przyczynia się do podejmowania decyzji na poziomie europejskim w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB). Instytut przeprowadza analizy i pełni rolę forum dyskusji w zakresie strategii Unii Europejskiej (UE) w sprawie polityki zagranicznej.

We wspólnym działaniu zdefiniowane zostały zadania i struktura IUESB.

Zadania

Zadaniem IUESB jest wspieranie rozwoju WPZiB, zwłaszcza wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Instytut prowadzi badania naukowe i analizy dotyczące polityki. Swoje analizy i prognozy przedkłada Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Kilka razy w roku IUESB organizuje konferencje i seminaria, które mają na celu prowadzenie debaty strategicznej w Europie. Mogą w nich uczestniczyć eksperci i naukowcy z Europy i państw trzecich, przedstawiciele UE i państw członkowskich oraz organizacje pozarządowe. Działania instytutu muszą ponadto wzbogacać dialog transatlantycki.

W ramach swoich prac instytut utrzymuje sieć wymiany z innymi instytutami i sztabami ekspertów, zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza nim.

Instytut organizuje imprezy popularyzatorskie i prowadzi działania w zakresie komunikacji w odniesieniu do WPZiB. Wyniki pracy instytutu rozpowszechnia się na jak najszerszą skalę, z wyjątkiem informacji uznanych za poufne.

Struktura

IUESB kierują dwa organy:

  • zarząd: złożony jest z jednego przedstawiciela mianowanego przez każde państwo członkowskie i jednego mianowanego przez Komisję. Zwoływany jest co najmniej dwa razy w roku. Przewodniczy mu Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Przyjmuje coroczny program pracy IUESB i właściwy budżet.
  • dyrektor: mianowany jest przez zarząd na trzy lata, z możliwością przedłużenia na okres dwóch kolejnych lat. Jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie instytutem i prawidłową realizację jego zadań. W szczególności zajmuje się przygotowywaniem prac zarządu.

Personel IUESB składa się z naukowców i pracowników administracyjnych. Naukowcy przyjmowani są w drodze procedur konkurencji i na podstawie kompetencji i doświadczenia naukowego w odniesieniu do WPZiB. Personel IUESB posiada status pracowników kontraktowych. Do instytutu mogą być na czas określony oddelegowani eksperci z państw członkowskich, unijni urzędnicy i pochodzący z państw członkowskich lub państw trzecich naukowcy wizytujący.

Budżet

Budżet IUESB musi być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków. Dochody instytutu stanowią składki państw członkowskich zgodnie ze skalą ich dochodu narodowego brutto.

Kontekst

IUESB wywodzi się z Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE) utworzonej w 1971 r. i rozwiązanej 30 czerwca 2011 r. W jej ramach istniały struktury ukierunkowane na badania związane z WPZiB, które posłużyły jako podstawa IUESB i zostały do niego włączone.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Wspólne działanie Rady 2001/554/WPZiB

20.7.2001

Dz.U. L 200 z 25.7.2001

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Wspólne działanie Rady 2006/1002/WPZiB

21.12.2006

Dz.U. L 409 z 30.12.2006

Ostatnia aktualizacja: 07.08.2011

Zobacz także

  • Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (EN) (FR)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony