RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 20 kielellä
Uudet kielet:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa kriisinhallintaoperaatioissa

Euroopan unionilla (EU) ja Yhdysvalloilla on yhteisiä ulkopoliittisia tavoitteita. Ne edistävät muun muassa konfliktien rauhanomaista ratkaisua sekä kriisimaiden jälleenrakentamista ja vakauttamista. EU ja Yhdysvallat ovatkin päättäneet yhdistää voimansa tietyissä kriisinhallintaoperaatioissa, joita EU toteuttaa sen ulkopuolisissa maissa.

ASIAKIRJA

Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välinen puitesopimus Amerikan yhdysvaltojen osallistumisesta Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin.

TIIVISTELMÄ

Tämä sopimus on puitesopimus, ja sitä sovelletaan kaikkiin kriisinhallintaoperaatioihin, joita Euroopan unioni (EU) toteuttaa EU:n ulkopuolisissa maissa ja joihin Yhdysvallat on päättänyt osallistua. Sopimuksessa määritellään muun muassa Yhdysvaltojen osallistumista koskevat käytännön järjestelyt ja sen suhteet EU:hun operaatioiden aikana.

Yhdysvaltojen osallistuminen EU:n kriisinhallintaoperaatioihin

Yhdysvallat päättää tapauskohtaisesti osallistumisestaan EU:n toteuttamiin operaatioihin. EU tekee osallistumisesta päätöksen, jossa se kutsuu Yhdysvaltoja mukaan tiettyyn operaatioon. Jos Yhdysvallat hyväksyy kutsun, se sitoutuu myös noudattamaan siinä neuvoston päätöksessä asetettuja ehtoja, jonka nojalla EU on päättänyt toteuttaa kyseisen operaation.

Sen jälkeen EU ja Yhdysvallat neuvottelevat Yhdysvaltojen tekemästä osallistumisehdotuksesta. Osallistuminen tarkoittaa, että Yhdysvallat lähettää operaatioon siviilihenkilöstöä, siviiliyksiköitä tai siviilivoimavaroja. EU ja Yhdysvallat sopivat myös Yhdysvaltojen mahdollisesta osallistumisesta operaation rahoitukseen. Yhdysvallat vastaa lisäksi kaikista operaatioon osallistumiseen liittyvistä kustannuksista, paitsi jos kyseiset kustannukset sisältyvät operaation talousarvioon.

Yhdysvallat voi milloin tahansa päättää vetäytyä sotilasoperaatiosta kokonaan tai osittain neuvoteltuaan asiasta EU:n kanssa. Päätöksen kriisinhallintaoperaation lopettamisesta tekee pääasiallisesti EU. Sen on kuitenkin neuvoteltava Yhdysvaltojen kanssa, jos tämä osallistuu yhä operaatioon lopettamispäätöstä harkittaessa.

Puitesopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat ratkaistaan EU:n ja Yhdysvaltojen välillä diplomaattisin keinoin.

Yhdysvaltojen lähettämän osaston asema EU:n operaatiossa

Yhdysvaltojen osaston asemaan sovelletaan EU:n ja operaation kohteena olevan valtion välillä tehtyä sopimusta operaation asemasta. Yhdysvalloille on annettava mahdollisuus tarkastella kyseistä sopimusta ennen kuin se päättää operaatioon osallistumisesta.

Jos operaation asemaa koskevaa sopimusta ei ole tuolloin vielä tehty, osapuolet sopivat vaihtoehtoisesta järjestelystä ennen Yhdysvaltojen osaston lähettämistä.

Operaation asemaa koskevassa sopimuksessa määritellään erityisesti operaatioon lähetetyn henkilöstön ja yksiköiden nauttimat erioikeudet ja vapaudet.

Yhdysvalloilla on lisäksi oikeus käyttää lainkäyttövaltaansa omaan lähetettyyn henkilöstöönsä siinä maassa, jossa operaatio toteutetaan. Yhdysvaltojen on myös ratkaistava oman lainsäädäntönsä mukaisesti operaatioon osallistumiseen liittyvät vaatimukset.

Operaatioiden kulku

EU vastaa kriisinhallintaoperaatioiden toteuttamisesta. Se määrittelee näin ollen operaatioiden tavoitteet ja ohjeet.

Yhdysvallat huolehtii siitä, että sen henkilöstö ja yksiköt suorittavat tehtävänsä ohjeiden mukaisesti. Yhdysvaltojen lähettämien henkilöiden ja yksiköiden on siis noudatettava operaation johtajan tai EU:n komentajan ohjeita, mutta henkilöstö ja yksiköt pysyvät Yhdysvaltojen yleisessä alaisuudessa.

Yhdysvallat nimeää lisäksi yhteyspisteen, joka edustaa sen kansallista osastoa operaatiossa. Yhteyspiste raportoi operaation johtajalle erityisesti Yhdysvaltojen osaston kurinpidollisista kysymyksistä ja vastaa osaston kurinpidosta.

Korvausvaatimuksista luopuminen

Puitesopimuksella EU ja Yhdysvallat luopuvat vaatimasta toisiltaan korvausta vahingoista, jotka ovat aiheutuneet henkilöstön suorittaessa virallisia tehtäviään, paitsi jos on kyse törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta menettelystä.

EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen on annettava julistus, jossa ne vakuuttavat luopuvansa korvausvaatimuksista.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välinen puitesopimus

Ks. 10 artiklan 1 kohta

Väliaikainen soveltaminen: 17.5.2001

EUVL L 143, 31.5.2011

Tämä tiivistelmä on laadittu tiedotustarkoituksessa. Sillä ei ole tarkoitus tulkita tai korvata viiteasiakirjaa, joka on ainoa sitova oikeusperusta.

Viimeisin päivitys 29.07.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun