RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regler om handel med vapen

Europeiska unionen avser att bidra till bättre regler om vapelhandel på global nivå. Målet är att delta i utarbetandet av ett fördrag om vapenhandet och att förbättra systemen för kontroll av denna typ av handel.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2010/336/GUSP av den 14 juni 2010 om EU-verksamhet till stöd för vapenhandelsfördraget, inom ramen för den europeiska säkerhetsstrategin [EUT L 152, 18.06.2010].

SAMMANFATTNING

Detta beslut lägger fram ett projekt som är framtaget av Europeiska unionen (EU), för att förbättra reglerna kring vapenhandel. Projektet bör utmynna i en bättre kontroll av export, import och överföring av konventionella vapen på global nivå.

Projektet har två mål:

  • att bidra till de förberedande arbeten som avser att ta fram ett vapenhandelsfördrag inom FN (EN) (ES) (FR);
  • förbättra systemen för kontroll av vapenhandel mellan länderna i FN.

Projektet som läggs fram av kommissionen består av organisationen av internationella seminarier. Dessa seminarier samlar företrädare för politik och experter på området för vapenhandel. De ska utmynna i utbyten av åsikter och konkreta förslag.

Internationella seminarier

Seminarierna ska organiseras i olika regioner i världen. De kommer att äga rum under flera dagar och samla flera typer av deltagare:

  • företrädare för diplomatkåren, militären och försvarsmakten i de deltagande länderna;
  • företrädare för FN;
  • företrädare för internationella organisationer och för icke-statliga organisationer;
  • teknisk och brottsbekämpande personal som är specialiserad på vapenhandel (gränskontrollmyndigheter, nationella och internationella experter, företrädare för industrin).

Seminarierna ska organiseras av FN:s institut för nedrustningsforskning (Unidir (EN) (FR)). Unidir ska dock utöva sitt uppdrag under EU:s höga representants för utrikes frågor och säkerhetspolitik ansvar. Dessutom ska den höga representanten regelbundet rapportera till rådet om genomförandet av detta beslut. Den budget som finns för verkställandet av detta beslut är 1 520 000 euro.

Fördrag om vapenhandel

Seminarierna har som mål att förbereda utarbetandet av ett vapenhandelsfördrag på internationell nivå. Detta fördrag är under utarbetning inom FN. Det kommer att ha bindande rättslig effekt för de länder som skriver under. Det kommer särskilt att fastställa internationella standarder för import, export och överföring av vapen.

De seminarier som organiseras av EU kommer att ha som uppdrag att föra förhandlingarna mellan länder som vill delta i fördraget framåt. De kommer särskilt att ge en överblick över den internationella situationen inom vapenhandel. De ska ha som mål att främja deltagande från så många som möjligt av FN:s medlemsländer. Seminarierna kommer också att göra det möjligt att formulera konkreta förslag om innehållet i det framtida fördraget om vapenhandel.

Kontroll av vapenhandel på global nivå

De seminarier som organiseras av EU ska sträva efter ett andra mål: att bidra till verkställandet av effektiva och koherenta kontrollsystem mellan deltagarländerna.

Seminarierna ska sålunda:

  • bidra till att etablera och tillämpa ett system för beviljande av licenser för vapenhandel;
  • förbättra gränskontroller och övervakningen av överföring av vapen;
  • förbättra insynen i vapenhandel genom inrättandet av ett FN-register för konventionella vapen;
  • bidra till nationella ansträngningar som syftar till att säkerställa märkning och spårbarhet av lätta vapen och handeldvapen.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Beslut 2010/336/GUSP

14.6.2010

-

EUT L 152, 18.6.2010

Senast ändrat den 23.10.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början