RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mekanismen för finansiering av militära operationer (Athena)

Athena inrättades 2004 för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnader som krävs för genomförandet av Europeiska unionens (EU) operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser. Athena förvaltas av den särskilda kommittén, som är ett organ som består av företrädare för de bidragsgivande länderna.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2011/871/GUSP av den 19 december 2011 om inrättande av en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser (Athena).

SAMMANFATTNING

Militära operationer som förs inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) omfattas inte av Europeiska unionens (EU:s) budget.

Dessa operationer finansieras därför av bidrag från medlemsstaterna. Detta beslut inrättar därför en mekanism för förvaltningen av gemensamma kostnader som rör dessa operationer. Denna mekanism, som har rättskapacitet och som kallas Athena, omfattar främst två typer av operationer:

  • klassiska militära EU‑operationer;
  • militära stödåtgärder som beslutats av rådet till stöd för ett tredjeland eller en tredjeorganisation, och som därför inte är underställd Europeiska unionens högkvarter.

Struktur

Den särskilda kommittén är Athenas beslutande organ. Den består av en representant per deltagande medlemsstat. Dessutom, och i enlighet med protokoll nr 22 om Danmarks position som är bilagd fördragen, deltar inte Danmark i unionens beslut och åtgärder som för försvar; landet deltar alltså inte i detta beslut.

Representanter för bidragsgivande tredjeländer och operationscheferna får delta i kommitténs arbete men har inte rösträtt.

Den särskilda kommittén är det organ som Athena ålagt att granska finansieringen av militära operationer. Den godkänner sålunda enhälligt alla Athenas budgetar och finansiella beslut.

Athena består också av tre förvaltningsorgan, som alla är underställda den särskilda kommittén:

  • förvaltaren företräder Athenas permanenta verkställande myndighet. Förvaltaren ska upprätta budgetförslag och lägga fram dessa för den särskilda kommittén samt säkerställa att kommitténs beslut genomförs på ett riktigt sätt;
  • operationschefen ska fullgöra sina uppgifter på Athenas vägnar när det gäller finansieringen av de gemensamma kostnaderna för den operation som denne leder. Operationschefen ska bland annat lägga fram budgetförslag för förvaltaren för den del i budgeten som rör gemensamma driftsutgifter och i egenskap av utanordnare använda anslagen för utgifter som rör finansieringen av operationen;
  • räkenskapsföraren ska sköta de löpande räkenskaperna för Athena. Räkenskapschefen ansvarar för att betalningar fullgörs på korrekt sätt samt för att kräva in inkomster och driva in fastställda fordringar.

Finansiering av gemensamma kostnader för operationerna

I bilaga I till beslutet listas de gemensamma kostnader för operationen som bestrids av Athena oavsett när de uppkom (vissa kostnader för insatser, kostnader som rör lagring av utrustning osv.).

I bilaga II till beslutet listas de gemensamma kostnader som endast bestrids av Athena under den förberedande fasen av operationen.

I bilaga III till beslutet listas de gemensamma kostnader som kan bestridas av Athena under den aktiva fasen av operationen (kostnader för upprättande av högkvarter, transportkostnader, löner till personal som anställs på plats osv.).

Utarbetande av budgeten

Förvaltaren ska varje år lägga fram ett budgetförslag för nästa budgetår för den särskilda kommittén (senast den 31 oktober). Budgetförslaget, som utarbetas med bistånd av varje operationschef för den del som rör ”gemensamma driftskostnader”, ska innefatta:

  • anslag för att täcka de gemensamma kostnader som uppkommer vid förberedandet av eller till följd av en operation;
  • anslag för att täcka de gemensamma driftskostnaderna för pågående eller planerade operationer;
  • en beräkning av de inkomster som krävs för att täcka utgifterna.

När det gäller EU:s militära snabbinsatser har flexibla förfaranden inrättats för förtida finansiering för att nå det referensbelopp som förvaltaren fastställt.

Bakgrund

År 2002 godkände rådet ett första dokument om finansiering av EU‑ledda krishanteringsoperationer. Den 24 februari 2004 skapade beslutet 2004/197/GUSP mekanismen Athena. Detta beslut ändrades flera gånger och ersattes sedan av beslut 2008/975/GUSP. Det nuvarande beslutet upphäver och ersätter i sin tur beslut 2008/975/GUSP.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Beslut 211/871/GUSP

19.12.2011

-

EUT L 343, 23.12.2011

Senast ändrat den 06.01.2012

Se även

  • Mer information finns på den del av webbplatsen för Europeiska byrån för yttre åtgärder som handlar om Athena
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början