RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mechanizm finansowania operacji wojskowych (Athena)

Ustanowiony w 2004 r. mechanizm Athena został stworzony w celu obsługi finansowania wspólnych kosztów niezbędnych do realizacji operacji Unii Europejskiej (UE) mających wpływ na kwestie wojskowe lub zagadnienia z dziedziny obrony. Mechanizm Athena jest zarządzany pod nadzorem specjalnej komisji. W skład tego organu wchodzą przedstawiciele państw wnoszących wkład.

AKT

Decyzja Rady 2011/871/WPZIB z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (ATHENA).

STRESZCZENIE

Operacje wojskowe prowadzone w ramach polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO) nie są finansowane z budżetu Unii Europejskiej (UE).

W związku z tym operacje te są finansowane ze składek państw członkowskich. Niniejsza decyzja ustanawia mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów takich operacji. Mechanizm ten, noszący nazwę Athena, ma zdolność prawną i skupia się na dwóch rodzajach działań:

  • operacje wojskowe UE,
  • działania wsparcia wojskowego uchwalone przez Radę w celu wspierania państw lub organizacji trzecich, które w związku z tym nie są nadzorowane przez Kwaterę Główną Unii Europejskiej.

Struktura

Organem decyzyjnym mechanizmu Athena jest Specjalny Komitet. W jego skład wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego z uczestniczących państw członkowskich. Ponadto, zgodnie z protokołem nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonym do Traktatów, Dania nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji ani w działaniach Unii, które mają wpływ na kwestie obronne, w związku z tym niniejsza decyzja jej nie dotyczy.

W pracach komisji mogą ponadto brać udział przedstawiciele wnoszących wkład państw trzecich i dowódcy operacji, ale nie mają oni prawa głosu.

Specjalny Komitet jest organem mającym za zadanie kontrolowanie finansowania operacji wojskowych przez mechanizm Athena. W związku z tym jednogłośnie przyjmuje wszystkie budżety i decyzje finansowe podejmowane w ramach mechanizmu Athena.

Ponadto mechanizm Athena jest zarządzany przez trzy organy działające z upoważnienia specjalnego komitetu:

  • administrator: reprezentuje stałą władzę wykonawczą mechanizmu Athena. Administrator sporządza wszelkie projekty budżetu i przedkłada je specjalnemu komitetowi oraz czuwa nad właściwą realizacją decyzji komisji,
  • dowódca operacji: sprawuje w imieniu mechanizmu Athena swoje zadania w zakresie finansowania operacji, którymi dowodzi. Jest on zobowiązany w szczególności przedstawiać administratorowi wnioski do części projektu budżetu „wydatki – wspólne koszty operacyjne” i realizować środki finansowe związane z finansowaniem operacji,
  • księgowy: obsługuje rachunkowość mechanizmu Athena. Jest on odpowiedzialny za prawidłową realizację, pobór dochodów i odzyskiwanie kwot uznanych za należne.

Finansowanie kosztów wspólnych operacji

Załącznik I do niniejszej decyzji wymienia wspólne koszty operacji, które są obsługiwane przez mechanizm Athena niezależnie od tego, kiedy zostały poniesione (niektóre koszty misji, koszty związane ze składowaniem materiałów itp.).

W załączniku II do niniejszej decyzji są wyszczególnione koszty wspólne, które są obsługiwane przez mechanizm Athena w fazie przygotowawczej operacji.

Załącznik III do niniejszej decyzji zawiera wykaz kosztów wspólnych, które mogą być obsługiwane przez mechanizm Athena w związku z aktywną fazą operacji (utworzenie kwatery głównej, koszty transportu, wynagrodzenia dla zatrudnionego personelu lokalnego itp.).

Opracowanie budżetu

Administrator przedkłada corocznie specjalnej komisji, nie później niż 31 października, projekt budżetu na następny rok. Budżet opracowany przy wsparciu poszczególnych dowódców operacji dla sekcji „wspólne koszty operacyjne” powinien zawierać:

  • środki do pokrycia wspólnych kosztów poniesionych w trakcie przygotowania operacji lub w ich następstwie,
  • środki do pokrycia wspólnych kosztów operacyjnych trwających lub planowanych operacji,
  • prognozę dochodów niezbędnych do pokrycia wydatków.

W przypadku operacji wojskowych szybkiego reagowania UE są przewidywane elastyczne procedury wcześniejszego finansowania w celu osiągnięcia kwoty odniesienia określonej przez administratora.

Kontekst

W 2002 r. Rada przyjęła pierwszy dokument dotyczący finansowania operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE. W dniu 23 lutego 2004 r. decyzja 2004/197/WPZiB ustanowiła mechanizm Athena. Decyzja ta była wielokrotnie zmieniana, a następnie zastąpiona decyzją 2008/975/WPZiB. Niniejsza decyzja uchyla i zastępuje decyzję 2008/975/WPZiB.

ODNIESIENIA

AKTWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Decyzja 2011/871/WPZIB

19.12.2011

Dz.U. L 343 z 23.12.2011

Ostatnia aktualizacja: 06.01.2012

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony