RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Financieringsmechanisme van de militaire operaties (Athena)

Het in 2004 opgerichte Athena is opgezet om de financiering van de gemeenschappelijke kosten te beheren die noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de operaties van de Europese Unie (EU) die gevolgen hebben op militair of defensiegebied. Athena wordt beheerd onder de autoriteit van het speciaal comité, een instantie die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de bijdragende lidstaten.

BESLUIT

Besluit 2011/871/GBVB van de Raad van 19 december 2011 tot instelling van een mechanisme voor het beheer van de financiering van de gemeenschappelijke kosten van de operaties van de Europese Unie die gevolgen hebben op militair of defensiegebied (Athena).

SAMENVATTING

De militaire operaties uitgevoerd in het kader van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) zijn niet inbegrepen in het budget van de Europese Unie (EU).

Deze operaties worden gefinancierd door bijdragen van de lidstaten. Met dit besluit wordt een beheersmechanisme in het leven geroepen voor de financiering van de gemeenschappelijke kosten van deze operaties. Dit mechanisme dat beschikt over handelingsbekwaamheid en dat Athena genoemd is, betreft voornamelijk twee soorten operaties:

  • militaire operaties van de EU;
  • de ondersteunende militaire acties waartoe door de Raad wordt besloten, ter ondersteuning van derde staten of derde organisaties, en die dus niet onder het gezag van het EU-hoofdkwartier vallen.

Structuur

Het speciaal comité is het beslissingsorgaan van Athena. Het is samengesteld uit één vertegenwoordiger van elke deelnemende lidstaat. Voorts, en krachtens het aan de verdragen toegevoegde protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, neemt Denemarken niet deel aan de beslissingen en acties van de Unie die gevolgen hebben op het vlak van defensie; Denemarken neemt dus niet deel aan dit besluit.

De vertegenwoordigers van bijdragende derde staten en de commandanten van de operatie(s) mogen evenwel deelnemen aan de werkzaamheden van het comité, maar ze hebben geen stemrecht.

Het speciaal comité is het orgaan dat de financiering van de militaire operaties geleid door Athena moet bespreken. Het keurt in die hoedanigheid met eenparigheid van stemmen alle begrotingen en financiële beslissingen van Athena goed.

Athena bestaat uit drie beheersorganen, die alle onder de autoriteit van het speciaal comité geplaatst zijn:

  • de beheerder: hij,vertegenwoordigt de uitvoerende permanente autoriteit van Athena. Hij stelt elk ontwerp van begroting op en legt dit aan het speciaal comité voor en ziet erop toe dat de besluiten van het comité correct worden toegepast;
  • de operationeel commandant: hij oefent in naam van Athene zijn bevoegdheden uit inzake de financiering van de operatie waarover hij het bevel voert. Hij moet met name de beheerder de voorstellen voor de begroting toesturen voor het gedeelte “uitgaven - operationele gemeenschappelijke kosten” en besteedt in de hoedanigheid van ordonnateur de kredieten met betrekking tot de financiering van de operatie;
  • de rekenplichtige: hij voert de boekhouding van Athena. Hij is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de betalingen, de inning van de ontvangsten en de invordering van de vastgestelde schuldvorderingen.

Financiering van de gemeenschappelijke kosten van de operaties

Bijlage I van het besluit somt de gemeenschappelijke kosten van de operaties op die voor rekening van Athena komen, ongeacht wanneer zij zijn gemaakt (bepaalde kosten van missies, kosten om materiaal op te slaan, enz.).

Bijlage II van het besluit somt de gemeenschappelijke kosten op die uitsluitend voor rekening van Athena komen tijdens de voorbereidende fase van de operatie.

Bijlage III van het besluit somt de gemeenschappelijke kosten op die tijdens de actieve fase van de operatie voor rekening van Athene kunnen komen (hoofdkwartieren, transportkosten, salaris van plaatselijk aangeworven personeel, enz.).

Uitwerking van de begroting

De administrateur legt telkenjare (ten laatste op 31 oktober) het speciaal comité de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar voor. De begroting die in samenwerking met de operationeel commandant voor het gedeelte "operationele gemeenschappelijke kosten" wordt opgesteld, dient te omvatten:

  • de kredieten ter dekking van de gemeenschappelijke kosten ter voorbereiding van operaties of in aansluiting daarop;
  • de kredieten voor de operationele gemeenschappelijke kosten van lopende of geplande operaties;
  • een raming van de ontvangsten die nodig zijn om de uitgaven te dekken.

Bij militaire snellereactieoperaties van de EU zijn procedures voor flexibele vroegtijdige financiering voorzien teneinde het door de beheerder vastgestelde referentiebedrag te bereiken.

Context

In 2002 heeft de Raad een eerste document vastgesteld over de financiering van de door de EU uitgevoerde operaties van crisisbeheersing. Op 23 februari 2004 werd door Besluit 2004/197/GBVB het mechanisme Athena opgericht. Dit besluit werd herhaaldelijk gewijzigd en vervolgens vervangen door Besluit 2008/975/GBVB. Het huidige Besluit 2011/871/GBVB leidt op zijn beurt tot intrekking en vervanging van Besluit 2008/975/GBVB.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingTermijn voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Besluit 2011/871/GBVB

19.12.2011

PB L 343 van 23.12.2011

Laatste wijziging: 06.01.2012

Zie ook

  • Voor meer informatie, zie de pagina’s over Athena op de website van de Europese Dienst voor extern optreden
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven