RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A katonai műveletek finanszírozási mechanizmusa (Athena)

A 2004-ben létrehozott Athena célja az Európai Unió (EU) katonai vagy védelmi vonatkozású műveleteinek végrehajtásához szükséges közösségi költségek finanszírozásának kezelése. Az Athena igazgatása a közreműködő országok képviselőiből álló különbizottság felügyelete alatt történik.

JOGI AKTUS

A Tanács 2011/871/KKBP határozata (2011. december 19.) az Európai Unió katonai vagy védelmi vonatkozású műveletei közös költségei finanszírozása igazgatási mechanizmusának (Athena) létrehozásáról [Hivatalos Lap L 343., 2011.12.23.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) keretein belül végrehajtott katonai műveleteket nem az Európai Unió költségvetéséből finanszírozzák.

Ezeket a műveleteket a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozzák. Ez a határozat az ezekhez a műveletekhez kapcsolódó közös költségek finanszírozásának igazgatási mechanizmusát teremti meg. A jogképességgel rendelkező és Athena nevű mechanizmus elsősorban kétféle műveletet támogat:

  • az EU katonai műveletei;
  • nem európai uniós parancsnokság alá tartozó katonai támogató fellépések, amelyekről a Tanács határoz, és amelyek célja harmadik országok vagy harmadik szervezetek támogatása.

Szervezeti felépítés

A különbizottság az Athena döntéshozó szerve. A különbizottságot a részt vevő tagállamok egy-egy képviselője alkotja. Emellett a Szerződésekhez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyvvel összhangban Dánia nem vesz részt az Európai Unió védelmi vonatkozású határozatainak és intézkedéseinek kidolgozásában és végrehajtásában, azaz nem vesz részt ebben a határozatban.

A hozzájáruló harmadik országok képviselői és a műveleti parancsnokok részt vehetnek a bizottság munkájában, de nem rendelkeznek szavazati joggal.

A különbizottság az Athena katonai műveleteinek finanszírozása vizsgálatával megbízott szerve. Ennek megfelelően egyhangúlag hagyja jóvá az Athena költségvetéseit és pénzügyi határozatait.

Továbbá, az Athena három igazgatási szervből áll, amelyek mindegyike a különbizottság felügyelete alatt áll:

  • az ügyvezető: ő látja el az Athena állandó végrehajtási feladatait. Ő készíti el és terjeszti a különbizottság elé a költségvetési tervezetet, és felügyeli a bizottság határozatainak megfelelő alkalmazását;
  • a műveleti parancsnok: az Athena nevében látja el hivatalát az általa irányított művelet finanszírozásával kapcsolatban. Megküldi az ügyvezetőnek a költségvetési tervezetek „kiadások – közös működési költségek” részére vonatkozó javaslatait; engedélyezésre jogosult tisztviselőként végrehajtja a közös működési költségekre vonatkozó előirányzatokat;
  • a számvitelért felelős tisztviselő: ő végzi az Athena könyvvezetését. Feladata a kifizetések megfelelő teljesítése, a bevételek beszedése és a megállapított követelések behajtása.

Műveletek közös költségeinek finanszírozása

A határozat I. melléklete felsorolja a keletkezésük időpontjától függetlenül az Athenát terhelő közös költségeket (bizonyos kiküldetési költségek, anyagok tárolási költségei stb.).

A határozat II. melléklete felsorolja azokat a közös költségeket, amelyek kizárólag a művelet előkészítési szakaszában terhelik az Athenát.

A határozat III. melléklete felsorolja azokat a közös költségeket, amelyek a művelet aktív szakasza során terhelhetik az Athenát (parancsnokságok létrehozása, szállítási költségek, telepített személyzet bére stb.).

A költségvetés kidolgozása

Az ügyvezető minden évben (legkésőbb október 31-ig) a különbizottság elé terjeszti a költségvetési tervezetet. A költségvetésnek, amelynek „közös műveleti költségek" részét az ügyvezető a műveleti parancsnokok segítségével állítja össze, a következőket kell tartalmaznia:

  • a műveletek előkészítésekor vagy azokkal kapcsolatban felmerülő közös költségek fedezésére szolgáló kifizetési előirányzatok;
  • a folyamatban lévő vagy tervezett műveletek közös működési költségeinek fedezéséhez szükséges előirányzatok;
  • a kiadás fedezéséhez szükséges bevétel előrejelzése.

Az EU katonai gyorsreagálási műveleteinek esetében az ügyvezető által meghatározott referenciaösszeg elérése érdekében a határozat rugalmas előfinanszírozási eljárásokat ír elő.

Háttér

2002-ben a Tanács elfogadta az EU válságkezelési műveleteinek finanszírozásáról szóló első dokumentumot. 2004. február 23-án a 2004/197/KKBP határozat létrehozta az Athena mechanizmust. A határozatot több alkalommal módosították, majd a 2008/975/KKBP határozat lépett a helyébe. Ez a határozat hatályon kívül helyezi a 2008/975/KKBP határozatot, és annak helyébe lép.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2011/871/KKBP tanácsi határozat

2011.12.19.

HL L 343., 2011.12.23.

Utolsó frissítés: 06.01.2012

Lásd még

Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére