RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sotilasoperaatioiden rahoitusmekanismi (Athene)

Vuonna 2004 perustetun Athene-järjestelmän avulla hallinnoidaan Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoitusta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla. Athenea hallinnoidaan rahoittajamaiden edustajista muodostuvan erityiskomitean alaisuudessa.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2011/871/YUTP, tehty 19 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla (Athene).

TIIVISTELMÄ

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) piiriin kuuluvia sotilasoperaatioita ei makseta Euroopan unionin (EU) talousarviosta.

Siksi nämä operaatiot rahoitetaan jäsenvaltioiden maksuosuuksista. Tällä päätöksellä perustetaan näihin operaatioihin liittyvien yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmä. Järjestelmää kutsutaan nimellä Athene ja se on oikeuskelpoinen. Sen piiriin kuuluu pääasiassa kahdenlaisia toimia:

  • EU:n sotilastoimet
  • sotilasalan tukitoimet, joilla neuvosto on päättänyt tukea kolmatta valtiota tai kolmatta järjestöä ja jotka eivät siksi kuulu Euroopan unionin sotilasesikunnan alaisuuteen.

Rakenne

Erityiskomitea on Athene-järjestelmän hallintoelin. Siihen kuuluu yksi edustaja kustakin osallistuvasta jäsenvaltiosta. Perustamissopimusten liitteenä olevan Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan N:o 22 mukaan Tanska ei osallistu niihin unionin päätöksiin ja toimiin, joilla on merkitystä puolustuksen alalla, eikä se siis osallistu tähän päätökseen.

Lisäksi rahoitukseen osallistuvien kolmansien valtioiden edustajat ja operaatioiden komentajat voivat osallistua erityiskomitean työskentelyyn, mutta heillä ei ole äänioikeutta.

Erityiskomitea vastaa Athene-järjestelmän sotilasoperaatioiden rahoituksen käsittelystä. Näin ollen se hyväksyy yksimielisesti kaikki Athene‑järjestelmän talousarviot ja rahoituspäätökset.

Lisäksi Athene muodostuu kolmesta erityiskomitean alaisuuteen kuuluvasta hallintoelimestä:

  • hallinnoija on Athenen pysyvä täytäntöönpanoviranomainen, joka valmistelee ja antaa erityiskomitean käsiteltäväksi talousarvioesitykset sekä huolehtii erityiskomitean päätösten moitteettomasta soveltamisesta
  • kunkin operaation komentaja harjoittaa johtamansa operaation kustannusten rahoitukseen liittyviä toimivaltuuksiaan Athenen nimissä. Hänen on muun muassa toimitettava hallinnoijalle ehdotuksensa talousarvioesitysten osaan "yhteiset operatiiviset menot/kustannukset" ja toteutettava tulojen ja menojen hyväksyjänä operaation rahoitukseen liittyvät määrärahat
  • tilinpitäjä hoitaa Athenen kirjanpitoa. Hän suorittaa maksut asianmukaisesti, kantaa tulot ja perii vahvistetut saamiset.

Operaatioiden yhteisten kustannusten rahoitus

Päätöksen liitteessä I luetellaan operaatioiden yhteiset kustannukset, joista Athene vastaa riippumatta siitä, milloin ne ovat syntyneet (tietyt virkamatkakulut, tarvikkeiden varastointiin liittyvät kulut jne.).

Päätöksen liitteessä II luetellaan yhteiset kustannukset, joista Athene vastaa vain operaation valmisteluvaiheen aikana.

Päätöksen liitteessä III luetellaan ne yhteiset kustannukset, joista Athene voi vastata operaation aktiivisen vaiheen aikana (esikuntien perustaminen, kuljetuskustannukset, paikallisen henkilöstön palkkaaminen jne.).

Talousarvion laatiminen

Hallinnoija esittää erityiskomitealle joka vuosi viimeistään 31. lokakuuta talousarvioesityksen seuraavaa varainhoitovuotta varten. Talousarvioesitys laaditaan "yhteisiä operatiivisia kustannuksia" koskevilta osin kunkin operaation komentajan avustuksella ja siihen sisältyvät

  • määrärahat operaatioiden valmisteluvaiheen tai niiden jälkeisten yhteisten kustannusten kattamiseksi
  • määrärahat meneillään olevien tai suunniteltujen operaatioiden yhteisten operatiivisten kustannusten kattamiseksi
  • arvio menojen kattamiseen tarvittavista tuloista.

EU:n nopean toiminnan sotilasoperaation yhteydessä käytetään joustavia ennakkorahoitusjärjestelmiä hallinnoijan vahvistaman rahoitusohjeen saavuttamiseksi.

Taustaa

Neuvosto hyväksyi vuonna 2002 ensimmäisen EU:n kriisinhallintatoimien rahoitusta koskevan asiakirjan (10155/02). Päätöksellä 2004/197/YUTP perustettiin 23. helmikuuta 2004 Athene‑järjestelmä. Päätökseen tehtiin useita muutoksia ja sittemmin se korvattiin päätöksellä 2008/975/YUTP. Nykyinen päätös kumoaa ja korvaa puolestaan päätöksen 2008/975/YUTP.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Päätös 2011/871/YUTP

19.12.2011

-

EUVL L 343, 23.12.2011

Viimeisin päivitys 06.01.2012

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun