RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mekanismen til finansiering af militære operationer (Athena)

Tanken med Athena, som blev oprettet i 2004, var, at denne mekanisme skulle administrere finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet. Athena forvaltes under specialkomitéens myndighed, der består af repræsentanter for de bidragydende lande.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2011/871/FUSP af 19. december 2011 om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet (Athena).

RESUMÉ

Militære operationer, der udføres i forbindelse med den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), er ikke omfattet af budgettet for Den Europæiske Union (EU).

Disse operationer finansieres således af bidrag fra medlemsstaterne. Med denne afgørelse indføres altså en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til disse operationer. Denne mekanisme, som har rets- og handleevne og bærer navnet Athena, er især møntet på to typer operationer:

  • militære EU-operationer
  • militære aktioner, som Rådet træffer afgørelse om til støtte for et tredjeland eller en ekstern organisation, og som ikke er under kommando af EU's hovedkvarter.

Struktur

Specialkomitéen er forvaltningsmyndighed for Athena. Den består af en repræsentant for hver deltagende medlemsstat. I øvrigt og overensstemmelse med protokollen (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet til traktaterne, deltager Danmark ikke i Den Europæiske Unions afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet, og følgelig heller ikke i denne afgørelse

I øvrigt kan repræsentanterne for bidragydende stater og tredjelande og de øverstbefalende for operationen deltage i komitéens arbejde, men har ikke stemmeret.

Specialkomitéen har til opgave at kontrollere finansieringen af de militære operationer under Athena. Den godkender således med enstemmighed alle Athenas budgetter og finansielle beslutninger.

I øvrigt består Athena af tre forvaltningsorganer, der alle står under specialkomitéens myndighed:

  • administratoren: udgør Athenas permanente udøvende myndighed. Administratoren opstiller budgetforslag og forelægger dem for specialkomitéen samt overvåger den korrekte gennemførelse af komiteens beslutninger
  • den øverstbefalende: udøver på vegne af Athena sine beføjelser med hensyn til finansieringen af den operation, der hører under hans ansvarsområde. Han skal bl.a. forelægge administratoren forslag til den del af budgettet, der vedrører de fælles aktionsudgifter, og som anvisningsberettiget anvende de bevillinger, der vedrører finansieringen af operationen
  • regnskabsføreren: fører Athenas regnskaber og sørger for korrekt gennemførelse af betalinger, indkasserer indtægter og inddriver fastlagte fordringer.

Finansiering af de fælles udgifter til operationer

I bilag I til afgørelsen anføres de fælles udgifter til operationer, som afholdes af Athena, uanset hvornår de påløber (missionsudgifter, udgifter til oplagring af materiel osv.).

I bilag II til afgørelsen anføres de fælles udgifter, der afholdes af Athena i forbindelse med den forberedende fase af en operation.

I bilag III til afgørelsen anføres de fælles udgifter, som kan afholdes af Athena i den aktive fase af operationen (etablering af hovedkvarterer, transportomkostninger, aflønning af lokalt ansatte osv.)

Udarbejdelse af budgettet

Administratoren forelægger senest den 31. oktober hvert år specialkomitéen budgetforslaget for det følgende regnskabsår. Budgettet, som fastlægges på forslag af den øverstbefalende for den del, der vedrører fælles udgifter til forberedelse og opfølgning af operationer, skal omfatte:

  • bevillingerne til de fælles udgifter til forberedelse og opfølgning af operationer
  • bevillingerne til dækning af de fælles aktionsudgifter til igangværende eller planlagte operationer
  • et overslag over indtægterne til dækning af udgifterne.

Hvis EU iværksætter en hurtig militær reaktionsoperation, er der forudset fleksible procedurer for midlertidig finansiering for at nå det referencebeløb, der er fastsat af administratoren.

Kontekst

I 2002 vedtog Rådet et første dokument (10155/02) om finansiering af EU-ledede krisestyringsoperationer. Den 23. februar 2004 oprettedes ved afgørelse 2004/197/FUSP mekanismen Athena. Denne afgørelse blev senere ændret flere gange og siden erstattet af afgørelse 2008/975/FUSP. Og nu ophves afgørelse 2008/975/FUSP og erstattes af afgørelse 2011/871/FUSP.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2011/871/FUSP

19.12.2011

-

EUT L 343 af 23.12.2011

Seneste ajourføring: 06.01.2012

Se endvidere

  • Der findes yderligere oplysninger webstedet om Athena hos Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top