RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mechanismus financování vojenských operací (ATHENA)

ATHENA, zřízená v roce 2004, je koncipovaná pro řízení financování společných nákladů nezbytných k provádění operací Evropské unie (EU) v souvislosti s vojenstvím nebo obranou. ATHENA je řízena z pověření zvláštního výboru, orgánu složeného ze zástupců přispívajících zemí.

AKT

Rozhodnutí Rady 2011/871/SZBP ze dne 19. prosince 2011 o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (ATHENA)

PŘEHLED

Vojenské operace vedené v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) nejsou financované z rozpočtu Evropské unie (EU).

Tyto operace jsou financovány z příspěvků členských států. Toto rozhodnutí zřizuje mechanismus pro správu financování společných nákladů na tyto operace. Tento mechanismus, vybavený způsobilostí k právům a právním úkonům a nazvaný ATHENA, se zaměřuje hlavně na dva druhy operací:

  • vojenské operace EU;
  • vojenské podpůrné akce na podporu třetích států nebo mezinárodních organizací, o nichž rozhodla Rada a které tak nepodléhají pravomoci velitelství Evropské unie.

Struktura

Rozhodovacím orgánem ATHENY je zvláštní výbor. Skládá se z jednoho zástupce každého zúčastněného státu. V souladu s Protokolem č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvám, se Dánsko neúčastní těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu; neúčastní se tedy tohoto rozhodnutí.

Zástupci přispívajících třetích států a velitelé operací se mohou účastnit jednání výboru, ale nemají právo hlasovat.

Zvláštní výbor je orgán pověřený posouzením financování vojenských operací v rámci mechanismu ATHENA. Jednomyslně tak schvaluje všechny rozpočty a finanční rozhodnutí ATHENY.

Kromě toho je ATHENA složená ze tří řídících orgánů, které všechny podléhají pravomoci zvláštního výboru:

  • správce: představuje stálý výkonný orgán ATHENY. Sestavuje a předkládá zvláštnímu výboru veškeré návrhy rozpočtu a zabezpečuje řádné provádění rozhodnutí výboru;
  • velitel operace: vykonává jménem ATHENY své úkoly spojené s financováním operace, které velí. Zejména musí zaslat správci návrhy rozpočtu pro oddíl „výdaje - společné operativní náklady“ a jako schvalující osoba plní rozpočtové prostředky týkající se financování operace;
  • účetní: vede účetnictví pro ATHENU. Je zodpovědný za řádné provádění plateb, vybírání příjmů a zpětné získávání stanovených pohledávek.

Financování společných nákladů operací

Příloha I rozhodnutí uvádí společné náklady operací nesené ATHENOU nezávisle na době jejich vzniku (některé náklady spojené s misí, náklady spojené se skladováním materiálu atd.).

Příloha II rozhodnutí uvádí společné náklady nesené ATHENOU pouze během přípravné fáze operace.

Příloha III rozhodnutí uvádí společné náklady, které může nést ATHENA během aktivní fáze operace (zřízení velitelství, náklady na dopravu, plat pracovníků na místě atd.).

Vypracování rozpočtu

Správce předloží každý rok zvláštnímu výboru (nejpozději do 31. října) návrh rozpočtu pro následující rozpočtový rok. Rozpočet, připravený s podporou každého velitele operace pro oddíl „společné operativní náklady“, musí obsahovat:

  • prostředky pro společné náklady vzniklé při přípravě operací nebo následně v souvislosti s nimi;
  • prostředky pro společné operativní náklady na probíhající nebo plánované operace;
  • odhad příjmů k pokrytí výdajů.

V případě operací rychlé vojenské reakce EU jsou stanoveny flexibilní postupy počátečního financování k dosažení referenční částky stanovené správcem.

Kontext

V roce 2002 Rada přijala první dokument o financování operací EU na řešení krizí. Dne 23. února 2004 byl rozhodnutím 2004/197/SZBP vytvořen mechanismus ATHENA. Toto rozhodnutí bylo několikrát změněno a potom nahrazeno rozhodnutím 2008/975/SZBP. Toto rozhodnutí ruší a nahrazuje rozhodnutí 2008/975/SZBP.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Rozhodnutí 2011/871/SZBP

19. 12. 2011

Úř. věst. L 343 ze dne 23. 12. 2011

Poslední aktualizace: 06.01.2012

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky