RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Chemische wapens

De Europese Raad van 12 en 13 december 2003 heeft een strategie aangenomen die de verspreiding van massavernietigingswapens moet tegengaan en met name betrekking heeft op chemische wapens. Dit gemeenschappelijke optreden geeft invulling aan de toezegging van de Europese Unie (EU) om de activiteiten van de Organisatie voor het verbod van chemische wapens (OVCW) te steunen, en heeft betrekking op zeven prioritaire projecten.

BESLUIT

Gemeenschappelijk Optreden 2007/185/GBVB  van de Raad van 19 maart 2007 betreffende de ondersteuning van OVCW-activiteiten in het kader van de uitvoering van de strategie van de Europese Unie ter bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens [Publicatieblad L 85 van 19.3.2007].

SAMENVATTING

Het Verdrag inzake chemische wapens (VCW) (EN) (ES) (FR) en de Organisatie voor het verbod van chemische wapens (OVCW) (EN) (ES) (FR) vervullen een cruciale rol bij het streven naar een wereld zonder chemische wapens.

In hoofdstuk III van haar strategie ter bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens onderkent de Europese Unie deze cruciale rol en verbindt zij zich ertoe te ijveren voor mondiale toetreding tot het VCW.

In het gemeenschappelijke optreden worden vier doelstellingen vastgesteld:

 • bevordering van de algemeengeldigheid van het VCW;
 • ondersteuning van de lidstaten bij de onverkorte uitvoering van het VCW;
 • ondersteuning van de uitvoering van het VCW door middel van internationale samenwerking op chemisch gebied;
 • ondersteuning bij de totstandbrenging van een kader voor samenwerking tussen de chemische industrie, de OVCW en de nationale overheden.

De OVCW-projecten die aan de prioriteiten van de Gemeenschap voldoen, hebben tot doel:

 • bevordering van het VCW door middel van regionale, subregionale en bilaterale activiteiten, die tot doel hebben meer staten tot de OVCW te doen toetreden;
 • verlening van duurzame technische ondersteuning aan verdragsluitende staten met het oog op het instellen en effectief functioneren van een nationale autoriteit;
 • versterking van het vermogen van de verdragsluitende staten om te reageren en bijstands- en beschermingsprogramma's te ontwikkelen tegen chemische wapens;
 • totstandbrenging van een vrij toegankelijke gegevensbank waarmee kan worden nagegaan welke chemische stoffen in het VCW zijn opgenomen;
 • intensivering van de internationale samenwerking om de tenuitvoerlegging van het VCW te vergemakkelijken;
 • ondersteuning van een OVCW-forum over industrie en bescherming, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de OVCW;
 • ondersteuning van bezoeken aan inrichtingen voor de vernietiging van chemische wapens en/of aan dergelijke inrichtingen in aanbouw.

In de bijlage van het gemeenschappelijke optreden worden de zeven projecten toegelicht die integraal door de EU zullen worden gefinancierd (totale kostprijs: 1 700 000 euro) en door de OVCW zullen worden uitgevoerd over een periode van achttien maanden.

De begunstigden van de activiteiten ter bevordering van de algemeengeldigheid van het verdrag, zijn staten die geen partij zijn bij het VCW (staten die wél, maar ook staten die niet hebben ondertekend). De begunstigden van de op uitvoering gerichte activiteiten zijn niet-EU-staten die partij zijn bij het VCW.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Gemeenschappelijk Optreden 2007/185/GBVB19.3.2007-L 85 van 27.3.2007

Deze samenvatting dient ter informatie en vormt geen interpretatie of vervanging van het referentiedocument, dat de enige bindende rechtsgrondslag blijft.

Laatste wijziging: 22.06.2007
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven