RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategi mot spridning av massförstörelsevapen

Dokumentet visar en uttömmande åtgärdsplan från Europeiska unionen för kampen mot spridning av

massförstörelsevapen. EU:s strategi stryker under vikten av att agera bestämt för att förebygga, inte uppmuntra, stoppa och avveckla program för spridning av massförstörelsevapen.

RÄTTSAKT

EU:s strategi mot massförstörelsevapen . Bryssel, 12 december 2003 [Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen ska agera bestämt, och använda hela skalan av instrument och politiska riktlinjer, för att förebygga, inte uppmuntra, stoppa och avveckla program för spridning av massförstörelsevapen.

Även om system som fastställts i de internationella fördragen och de mekanismerna för exportkontroll har bromsat spridningen av massförstörelsevapen, har ett antal stater, och till och med terroristgrupper, försökt och försöker fortfarande utveckla sådana vapen.

Ett växande hot mot fred och säkerhet

Spridning av massförstörelsevapen, i synnerhet kärnvapen, kemiska och biologiska vapen, och deras vektorer (missiler med medellång till lång räckvidd, kryssningsmissiler och obemannade luftfarkoster) utgör ett växande hot.

Spridningen av massförstörelsevapen, kopplat till spridningen av tekniker och kunskaper som används dubbelt, ökar risken att dessa vapen används av stater där de förvärvas av terroristgrupper som, direkt eller indirekt, skulle kunna hota EU, inklusive dess större intresseområden (grupper av utflyttade personer och ekonomiska intressen).

För en effektiv mångsidig respons

Inom ramen för en effektiv kamp mot massförstörelsevapen, är det lämpligt att EU använder ett energiskt och mångsidigt angreppssätt i samarbete med Förenta staterna och sina andra partner. Exportkontrollen och stödet till multilaterala institutioner som har till uppgift att kontrollera och säkerställa att fördragen respekteras anses som grundläggande.

Till de förebyggande åtgärderna (multilaterala fördrag och system för exportkontroll) läggs, vid behov, tvingande åtgärder inom ramen för kapitel VII i Förenta nationernas stadga och internationell rätt (selektiva eller globala sanktioner, uppfångande av last, tillgripande av vapen osv.).

För att trotsa massförstörelsevapnens hot, ska tre delar beaktas:

 • vikten av multilateralism: systemet med multilaterala fördrag utgör den rättsliga basen i alla EU:s ansträngningar för icke-spridning. Ett allmänt tillämpande av de normer som räknas upp i de internationella fördragen och deras protokoll (fördraget för icke-spridning av kärnvapen (FR), Internationella atomenergibyråns fördrag (EN) - IAEA, konventionen om kemiska vapen - CWC, konventionen om förbud mot biologiska vapen och toxinvapen (EN) - BTWC, Internationell uppförandekod mot spridning av ballistiska missiler - HCOC och Fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (FR) - CTBT) anses vara ett av EU:s politiska mål, på samma sätt som förbättring av mekanismerna för kontroll av överträdelse av dessa normer.
 • nödvändigheten att främja ett stabilt internationellt och regionalt klimat: EU ska se till att införa regionala säkerhetsarrangemang - genom att attackera de underliggande orsakerna till spridningen - liksom regionala processer som avser att bemästra beväpning och avväpning. De ger extra uppmärksamhet åt problemet med spridning i Medelhavsregionen.
 • ett nära samarbete med nyckelpartner: definitionen av ett gemensamt angreppssätt med nyckelpartner (Förenta staterna, Ryska federationen, Japan och Kanada), Förenta nationerna och andra internationella organisationer är nödvändigt för ett effektivt verkställande av systemet för icke-spridning av massförstörelsevapen.

Hindra, stoppa och, om möjligt, avveckla spridningsprogrammen

EU ska på alla nivåer integrera, på ett sätt som maximerar effektiviteten, den breda skala av instrument som den har tillgång till för att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen.

 • de multilaterala fördragen och deras kontrollmekanismer,
 • nationella åtgärder för exportkontroll, samordnade på internationell nivå,
 • samrbetsprogram som avser att minska hotet,
 • politiska och ekonomiska hävstänger,
 • förbud mot olaglig anskaffning,
 • tvingande åtgärder fastställda av Förenta nationernas stadga.

Verkställandet av EU:s strategi vilar på en åtgärdsplan som ska ses över regelbundet. Den delar sig i fyra delar:

Första delen: ett bestämt agerande mot dem som sprider massförstörelsevapen

 • göra de viktigaste kontrollfördragen, -överenskommelserna och -arrangemangen allmänna och, vid behov, förstärka dem,
 • gynna Förenta nationernas säkerhetsråds roll,
 • förbättra det politiska, finansiella och tekniska stödet för kontrollsystemen,
 • förstärka politik och praxis när det gäller exportkontroll,
 • förbättra, inom Europeiska unionen, de säkerhetsåtgärder dom hindrar otillåten åtkomst till material, utrustning och viktig kunskap som gäller spridning,
 • förstärka lokalisering, kontroll och uppfångande av trafik.

Andra delen: en stabil internationell och regional miljö

 • förstärka gemenskapsprogrammen för samarbete med andra länder inriktade på hjälp till nedrustning, kontroll och säkerhetsåtgärder som gäller material, installationer och känslig kunskap,
 • integrera angelägenheter som för icke-spridning av massförstörelsevapen i andra handlingar och politiska riktlinjer i EU för att förstärka effektiviteten.

Tredje delen: nära samarbete med Förenta staterna och andra nyckelpartner

Fjärde delen: införa nödvändiga strukturer i unionen

 • skapa ett övervakningscentrum, i rådets generalsekreteriat, som ska kontrollera att EU:s strategi tillämpas enhetligt. Sedan 2004 ska en halvårsbaserad framstegsrapport läggas fram för EU-rådet för godkännande.

I december 2006 godkände rådet ett ”diskussionsdokument ” om att övervaka och stärka ett enhetligt genomförande av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen genom ett centrum för övervakning av massförstörelsevapen. Dokumentets mål är att fastställa en arbetsmetod som vilar på samarbete, som möjliggör för rådets generalsekretariat, för kommissionens avdelningar och för medlemsstater att samarbeta effektivt i kampen mot spridning av massförstörelsevapen.

Bakgrund

Under det Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19-20 juni 2003, antog medlemsstaterna ett upprop mot icke-spridning i vilket de förband sig att sträva efter att utarbeta en gemensam enhetlig strategi, före slutet av 2003, med avsikt att trotsa hotet som massförstörelsevapnen utgör. I december 2003, parallellt med antagandet av den europeiska säkerhetsstrategin ”Ett säkert Europa i en bättre värld”, har Europeiska rådet antagit en strategi mot spridning av massförstörelsevapen.

Denna sammanfattning ska ses som en information. Avsikten är inte att tolka eller ersätta referensdokumentet, som är den enda juridiskt bindande texten.

Senast ändrat den 13.04.2007

Se även

 • För ytterligare information, se webbplatsen för Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början