RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Joukkotuhoaseiden leviämisen vastainen strategia

Tässä asiakirjassa esitellään Euroopan unionin kattava toimintasuunnitelma joukkotuhoaseiden leviämisen torjumiseksi. EU:n strategiassa korostetaan määrätietoisen toiminnan tärkeyttä, jolla pyritään estämään, ehkäisemään, pysäyttämään ja lopettamaan joukkotuhoaseiden ja ohjusten levittämisohjelmat.

SÄÄDÖS

Joukkotuhoaseiden leviämisen vastainen EU:n strategia . Bryssel, 10. joulukuuta 2003 (Ei julkaistu EUVL:ssä).

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin on toimittava määrätietoisesti kaikin käytettävissään olevin keinoin ja politiikoin estääkseen, ehkäistäkseen, pysäyttääkseen ja lopettaakseen joukkotuhoaseiden ja ohjusten levittämisohjelmat.

Vaikka joukkotuhoaseiden leviämistä on saatu hidastettua kansainvälisin sopimus- ja vientivalvontajärjestelyin, jotkin valtiot, ja jopa terroristiryhmät, ovat pyrkineet tai pyrkivät parhaillaan kehittämään tällaisia aseita.

Kasvava uhka rauhalle ja turvallisuudelle

Joukkotuhoaseiden leviäminen, etenkin ydinaseiden, kemiallisten ja biologisten aseiden sekä niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviäminen (keskipitkän ja pitkän kantaman ohjukset, risteilyohjukset ja miehittämättömät ilma-alukset) ovat kasvava uhka.

Joukkotuhoaseiden sekä kaksikäyttöteknologian ja siihen liittyvän asiantuntemuksen leviäminen kasvattavat riskiä siitä, että valtiot käyttävät niitä tai että niitä saavat haltuunsa terroristiryhmät, jotka voivat suoraan tai välillisesti uhata EU:ta ja sen etuja laajemminkin (ulkomaisia yhteisöjä ja taloudellisia etuja).

Tehokas monenvälinen järjestelmä

Taistellakseen tehokkaasti joukkotuhoaseiden leviämistä vastaan EU:n on omaksuttava vakuuttava ja monenvälinen lähestymistapa yhdessä Yhdysvaltojen ja muiden kumppaniensa kanssa. Vientivalvontaa sekä sopimusten noudattamista tarkastavien ja ylläpitävien monenvälisten instituutioiden tukemista pidetään oleellisena.

Ennalta ehkäisevien toimenpiteiden (monenväliset sopimukset ja vientivalvontajärjestelmät) ohella voidaan tarpeen vaatiessa käyttää pakkokeinoja YK:n peruskirjan VII luvun ja kansainvälisen oikeuden nojalla (kohdennetut tai laajat pakotteet, toimitusten pysäyttäminen, tarvittaessa voimankäyttö jne.).

Joukkotuhoaseiden aiheuttaman uhkan käsittelemiseksi on otettava huomioon kolme tekijää:

 • monenvälisen toiminnan merkitys: monenvälinen sopimusjärjestelmä luo oikeudellisen perustan kaikille EU:n joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisille toimille. EU:n poliittisena tavoitteena on saattaa maailmanlaajuisiksi nykyiset normit, jotka on esitetty kansainvälisissä sopimuksissa ja niiden pöytäkirjoissa (Sopimus ydinaseiden leviämisen estämisestä (FR) – NPT, Kansainvälisen atomienergiajärjestön sopimukset (EN) – IAEA, kemiallisten aseiden kieltosopimus – CWC, biologisia ja toksiiniaseita koskeva yleissopimus (EN) – BTWC, ballististen ohjusten leviämisen estävä Haagin käytännesäännöstö – HCOC ja täydellinen ydinkoekieltosopimus (FR) – CTBT) samoin kuin mainittujen normien noudattamista koskevien tarkastusjärjestelmien parantaminen
 • kansainvälisen ja alueellisen vakauden edistämisen tarpeellisuus: EU käsittelee aseiden leviämisen taustalla olevia syitä ja huolehtii alueellisten turvallisuusjärjestelyiden sekä alueellisten asevalvonta- ja aseidenriisuntaprosessien toimeenpanosta. Se kiinnittää myös erityistä huomiota joukkotuhoaseiden leviämiseen Välimeren alueella
 • tiivis yhteistyö pääasiallisten kumppaneiden kanssa: yhteisen toimintatavan määrittäminen ja yhteistyö tärkeimpien kumppanien (Yhdysvallat, Venäjän federaatio, Japani ja Kanada) sekä Yhdistyneiden Kansakuntien ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa on keskeistä joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen järjestelmän tehokkaan toteuttamisen kannalta.

Levittämistä koskevien ohjelmien estäminen, pysäyttäminen ja mahdollisuuksien mukaan lopettaminen

Tehokkuuden maksimoimiseksi EU:n on hyödynnettävä kaikessa joukkotuhoaseiden leviämisen torjuntaan tähtäävässä toiminnassaan laajaa välinevalikoimaansa:

 • monenväliset sopimukset ja niiden tarkastusjärjestelyt
 • kansallisesti ja kansainvälisesti koordinoitu vientivalvonta
 • uhan vähentämiseen tähtäävät yhteistyöohjelmat
 • poliittiset ja taloudelliset keinot
 • laittomien hankintatoimien kieltäminen
 • YK:n peruskirjan mukaiset pakkokeinot.

EU:n strategian täytäntöönpano perustuu toimintasuunnitelmaan, jota tarkistetaan säännöllisesti. Strategialla on neljä painopistealuetta.

Ensimmäinen painopistealue: päättäväinen toiminta joukkotuhoaseiden levittäjiä vastaan

 • työskennellään tärkeimpien sopimusten ja tarkastusjärjestelyjen maailmanlaajuisen täytäntöönpanon ja tarvittaessa vahvistamisen hyväksi
 • suojataan YK:n turvallisuusneuvoston asema
 • kehitetään tarkastusjärjestelmille annettavaa poliittista, taloudellista ja teknistä tukea
 • vahvistetaan vientivalvontapolitiikkoja ja -käytäntöjä
 • parannetaan joukkotuhoaseiden leviämisen kannalta arkojen materiaalien, laitteiden ja asiantuntemuksen suojaamista Euroopan unionissa luvattomasti käsiksi pääsyn riskin varalta
 • tehostetaan laittoman kaupan kartoitusta, valvontaa ja pysäyttämistä.

Toinen painopistealue: vakaa kansainvälinen ja alueellinen ympäristö

 • vahvistetaan yhteistyöhön perustuvia yhteisön ja kolmansien maiden välisiä ohjelmia, jotka kohdistetaan aseriisuntaan sekä arkaluonteisten materiaalien, laitosten ja asiantuntemuksen valvontaan ja turvaamiseen
 • sisällytetään joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen EU:n muuhun toimintaan ja politiikkaan tehokkuuden maksimoimiseksi.

Kolmas painopistealue: tiivis yhteistyö Yhdysvaltojen ja muiden keskeisten kumppanien kanssa

Neljäs painopistealue: tarvittavien unionin sisäisten rakenteiden kehittäminen

 • perustetaan neuvoston pääsihteeristöön seurantakeskuksena toimiva yksikkö, jonka tehtävänä on seurata EU:n strategian johdonmukaista täytäntöönpanoa. Vuodesta 2004 EU:n neuvostolle on toimitettu hyväksyttäväksi puolivuosittainen edistymistä koskeva raportti.

Neuvosto hyväksyi joulukuussa 2006 ”tausta-asiakirjan ” joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon valvonnasta ja sen johdonmukaisuuden lisäämisestä joukkotuhoaseiden seurantakeskuksen avulla. Asiakirjan tarkoituksena on kehittää yhteistyömenetelmä, jonka avulla neuvoston pääsihteeristö, komission yksiköt ja jäsenvaltiot voivat toimia tehokkaasti yhdessä joukkotuhoaseiden leviämisen torjumiseksi.

Taustaa

Jäsenvaltiot antoivat Thessalonikissa 19.—20. kesäkuuta 2003 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskevan julkilausuman, jossa ne sitoutuivat kehittämään vuoden 2003 loppuun mennessä johdonmukaisen yhteisön strategian joukkotuhoaseiden leviämisen uhkan käsittelemiseksi. Joulukuussa 2003, samaan aikaan EU:n turvallisuusstrategian ”Turvallisempi Eurooppa oikeudenmukaisemmassa maailmassa” hyväksymisen kanssa neuvosto hyväksyi joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen strategian.

Tämä tiivistelmä on laadittu tiedonantotarkoituksessa. Sillä ei ole tarkoitus tulkita tai korvata viiteasiakirjaa, joka on ainoa sitova oikeusperusta.

Viimeisin päivitys 13.04.2007

Katso myös

 • Lisätietoja saa Euroopan ulkosuhdehallinnon sivustolta (EN)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun