RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

Dette dokument beskriver en udtømmende handlingsplan for Den Europæiske Union i kampen mod spredning af masseødelæggelsesvåben (WMD). EU's strategi understreger vigtigheden af at handle beslutsomt for at forbygge, hindre, standse og om muligt fjerne spredningsprogrammer for masseødelæggelsesvåben (WMD) og missiler.

DOKUMENT

EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben . Bruxelles, den 12. december 2003 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Den Europæiske Union skal handle beslutsomt og benytte hele spektret af instrumenter og politikker, det har til rådighed for at forebygge, hindre, standse og om muligt fjerne spredningsprogrammer for masseødelæggelsesvåben (WMD) og missiler.

Selv om de internationale traktatbaserede ordninger og eksportkontrolmekanismer har lagt en dæmper på spredningen af WMD, har en række stater og endog terroristgrupper forsøgt eller stadig forsøger at udvikle sådanne våben.

Dette er en stadigt stigende trussel mod freden og sikkerheden.

Spredningen af masseødelæggelsesvåben især kernevåben, kemiske og biologiske våben og deres fremføringsmekanismer (mellem- og langdistanceraketter, krydsermissiler og førerløse luftfartøjer) udgør en stadigt større fare.

Spredningen af masseødelelæggelsesvåben i forening med spredning af teknologier og viden om dobbelt anvendelse, forøger risikoen for, at disse våben anvendes af stater, eller at de erhverves af terroristgrupper, der eventuelt, direkte eller indirekte, kan true EU og EU's interesser i bredeste forstand (grupper af udstationerede eller udsendte borgere samt økonomiske interesser).

For et effektivt multilateralt svar

Inden for rammerne af en effektiv kamp mod spredningen, må EU anlægge en stærk og multilateral holdning i samarbejde med USA og sine øvrige partnere. Kontrol med eksport og støtte til multilaterale institutioner, der har til opgave henholdsvis at kontrollere og sikre overholdelsen af traktater, der vurderes at være fundamentale.

I tillæg til præventive foranstaltninger (multilaterale traktater og eksportkontrolordninger) kommer, i påkommende tilfælde, tvangsindgreb i henhold til kapitel VII i FN's pagt og folkeretten (sanktioner, enten selektive eller globale, tilbageholdelse af transporter og magtanvendelse, osv.).

For at imødegå truslerne fra WMD, skal tre elementer tages i betragtning:

 • betydningen af multilateralisme: systemet med multilaterale traktater udgør det juridiske grundlag for hele EU's indsats inden for ikke-spredning. Den globale anvendelse af de normer, der er nævnt i de internationale traktater og deres protokoller (Traktat om ikke-spredning af kernevåben (FR) - NPT, aftalerne i Den Internationale Atomenergiorganisation (EN) - IAEA, Konventionen om kemiske våben - CAC, Konvention om forbud mod biologiske våben og toksinvåben (EN) - BTWC, Det internationale adfærdskodeks mod spredning af ballistiske missiler - ICOC og Traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger (FR) - CTBT) betragtes i EU som et politisk mål på samme måde som forbedringen af verifikationsmekanismerne til afsløring af de nævnte normer
 • nødvendigheden af at fremme et stabilt nationalt og internationalt klima: EU gør sit til at etablere regionale foranstaltninger for sikkerheden - ved at gøre noget ved de dybere liggende årsager til spredningen - på samme måde, som regionale processer sigter mod at løse problemet med våbenprogrammer og nedrustningsforanstaltninger. Den er i særlig grad opmærksom på spredningsproblematikken i Middelhavsområdet
 • et tæt samarbejde med centrale partnere: definitionen om en fælles tilgang og samarbejde med centrale partnere (USA, Den Russiske Føderation, Japan og Canada), FN og andre internationale organisationer er nødvendige for en effektiv gennemførelse af en ordning for ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben (WMD).

Hindre, standse og om muligt fjerne spredningsprogrammer.

EU skal for at maksimere effektiviteten, på alle niveauer integrere den brede vifte af instrumenter, der er til rådighed i kampen mod spredning af masseødelæggelsesvåben:

 • multilaterale traktater og deres kontrolmekanismer
 • nationale, internationalt koordinerede, eksportkontrolforanstaltninger
 • samarbejdsprogrammer til reduktion af truslen
 • politiske og økonomiske instrumenter
 • forbud med ulovlige indkøb
 • tvangsforanstaltninger i overensstemmelse med FN-pagten.

Gennemførelsen af EU's strategi hviler på en handlingsplan, der jævnligt revideres. Den fokuserer på fire områder:

Første fokusområde: en resolut handling mod spredning

 • arbejde på, og om nødvendigt styrke, global anvendelse af de vigtigste traktater, aftaler og kontrolordninger
 • fremme FN's Sikkerhedsråds rolle
 • fremme politisk, finansiel og teknisk støtte til verifikationsordningerne
 • styrke politikker og praksis vedrørende eksportkontrol
 • inden for Den Europæiske Unions rammer styrke de sikkerhedsforanstaltninger, der hindrer uautoriseret adgang til materiel, udstyr og følsom viden om spredning
 • øget identifikation, kontrol og tilbageholdelse af sendinger.

Andet fokusområde: et stabilt internationalt og regionalt miljø

 • styrkelse af samarbejdsbaserede fællesskabsprogrammer med andre lande med fokus på støtte til nedrustning, kontrol og sikkerhedsforanstaltninger vedrørende følsomt materiel, følsomme installationer og følsom viden
 • hensynet til ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben bør integreres i andre sammenhænge i EU's politikker for at skabe øget effektivitet.

Tredje fokusområde: tæt samarbejde med De Forenede Stater og andre nøglepartnere

Fjerde fokusområde: udvikling af de nødvendige strukturer inden for Unionen

 • oprette et overvågningscenter inden for Rådets sekretariat med den opgave at overvåge den konsekvente gennemførelse af EU-strategien. Siden 2004 er til godkendelse af Rådet der kvartårligt fremlagt en rapport om projektets udvikling.

I december 2006, godkendte Rådet et "konceptdokument " som tager sigte på kontrol og styrkelse af en konsekvent anvendelse af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben gennem et overvågningscenter for masseødelæggelsesvåben. Formålet med dette dokument er at fastlægge en arbejdsmetode, der hviler på samarbejde, hvorved Rådets generalsekretariat, Kommmissionen og medlemsstaterne kan samarbejde effektivt i kampen mod spredning af masseødelæggelsesvåben.

Kontekst

Under Rådets møde i Thessaloniki fra den 19. til den 20. juni 2003, vedtog medlemsstaterne en deklaration om ikke-spredning, i hvilken de forpligtede sig til inden udgangen af 2003 at videreføre udarbejdelsen af en konsekvent EU-strategi med henblik på imødegåelsen af truslen fra masseødelæggelsesvåben. Også i december 2003, parallelt med vedtagelsen af den europæiske sikkerhedsstrategi "Et sikkert Europa i en bedre verden", vedtog Rådet strategien mod udbredelsen af masseødelæggelsesvåben.

Resuméet udsendes til orientering. Det indeholder ikke en fortolkning af eller erstatter referencedokumentet, som er eneste gældende juridiske grundlag.

Seneste ajourføring: 13.04.2007

Se endvidere

 • Yderligere oplysninger kan findes på internetsiden Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EN)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top