RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategie proti šíření zbraní hromadného ničení

V tomto dokumentu je formulován komplexní akční plán Evropské unie zaměřený na boj proti šíření zbraní hromadného ničení (ZHN). Strategie EU zdůrazňuje, že je důležité vynaložit úsilí za účelem předcházení, odrazování, zastavení a odstranění programů šíření zbraní hromadného ničení (ZHN) a raket.

AKT

Strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (DE ) (EN ) (FR ). V Bruselu dne 12. prosince 2003 (nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Evropská unie musí vynaložit úsilí a využít široké spektrum nástrojů a politik pro předcházení, odrazování, zastavení, a pokud možno odstranění programů šíření zbraní hromadného ničení (ZHN) a raket.

I když režimy uvedené v mezinárodních smlouvách a kontrolních mechanismech vývozu zpomalily šíření ZHN, řada zemí, a dokonce i teroristických skupin, se snažila nebo stále snaží takové zbraně vyvinout.

Rostoucí hrozba pro mír a bezpečnost

Šíření zbraní hromadného ničení, zejména jaderných, chemických a biologických zbraní, a jejich nosičů (rakety středního a krátkého doletu, střely s plochou dráhou letu a bezpilotní letouny) je rostoucí hrozbou.

Šíření zbraní hromadného ničení, které je doprovázeno šířením technologií a znalostí dvojího užití, zvyšuje riziko, že tyto zbraně budou použity některými státy nebo je získají teroristické skupiny, které by mohly přímo či nepřímo ohrozit Evropskou unii, včetně jejích obecnějších zájmů (vystěhovalecké komunity a ekonomické zájmy).

Pro efektivní mnohostrannou odpověď

V rámci účinného boje proti šíření zbraní by EU měla přijmout důsledný a mnohostranný přístup ve spolupráci se Spojenými státy a dalšími partnery. Za zásadní je považována kontrola vývozu a podpora mnohostranných organizací, které ověřují a zajišťují dodržování smluv.

K preventivním opatřením (mnohostranným smlouvám a režimům pro kontrolu vývozu) se případně připojují donucovací opatření v rámci kapitoly VII Charty OSN a v rámci mezinárodního práva (selektivní nebo globální sankce, zadržení nákladu, použití síly atd.).

Vzhledem k řešení hrozby ZHN je třeba zohlednit tři následující prvky:

 • význam multilateralismu: systém mnohostranných smluv poskytuje právní základ pro veškeré úsilí EU o jejich nešíření. Obecná platnost norem uvedených v mezinárodních smlouvách a jejich protokolech (smlouva o nešíření jaderných zbraní (FR) – NPT, dohody Mezinárodní agentury pro atomovou energii (EN) – MMAE, Úmluva o chemických zbraních – CWC, Úmluva o zákazu biologických a toxinových zbraní (EN) – BTWC, Mezinárodní kodex chování proti šíření balistických střel – ICOC a Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek (FR) – CTBT) je považována za politický cíl EU stejně jako zlepšení mechanismů ověřujících porušení těchto norem;
 • potřeba prosazovat stabilní regionální a mezinárodní prostředí: EU zavede regionální ujednání v oblasti bezpečnosti tím, že se zaměří na základní příčiny šíření, na regionální kontrolu zbrojení a procesy odzbrojení. Bude věnovat zvláštní pozornost problematice šíření v oblasti Středomoří;
 • úzká spolupráce s klíčovými partnery: společný přístup a spolupráce s klíčovými partnery (Spojené státy, Ruská federace, Japonsko a Kanada), OSN a další mezinárodní organizace mají zásadní význam pro účinné zavedení režimu o nešíření ZHN.

Předcházení, zastavení, a pokud možno odstranění programů šíření

EU musí začlenit do všech úrovní a s optimální účinností širokou škálu nástrojů, které má k dispozici pro boj proti šíření ZHN:

 • mnohostranné smlouvy a jejich kontrolní mechanismy;
 • vnitrostátní mezinárodně koordinované opatření pro kontrolu vývozu;
 • programy spolupráce s cílem snížit ohrožení;
 • politický a ekonomický vliv;
 • zákaz nezákonného nabývání;
 • donucovací opatření stanovená Chartou OSN.

Provádění strategie EU je založeno na akčním plánu, který bude pravidelně revidován. Skládá se ze čtyř os:

První osa: účinné jednání proti šiřitelům

 • učinit nejdůležitější smlouvy, dohody a ověřovací ujednání všeobecně platnými a případně je posílit;
 • podporovat úlohu Rady bezpečnosti OSN;
 • zlepšit politickou, finanční a technickou podporu ověřovacích systémů;
 • posílit politiky a postupy v oblasti kontroly vývozu;
 • zvýšit bezpečnostní opatření v rámci Evropské unie, které zabrání neoprávněnému přístupu k citlivým materiálům, vybavením a odborným znalostem;
 • posílit odhalování, kontrolu a přerušení obchodování.

Druhá osa: stabilní mezinárodní a regionální prostředí

 • posilovat programy Společenství pro spolupráci s dalšími zeměmi zaměřenými na pomoc pro odzbrojení, kontrolu a bezpečnostní opatření s ohledem na citlivé materiály, zařízení a odborné znalosti;
 • začlenit cíle v oblasti nešíření ZHN do dalších činností a politik EU v zájmu vyšší účinnosti.

Třetí osa: úzce spolupracovat se Spojenými státy a dalšími klíčovými partnery

Čtvrtá osa: vytváření nezbytných struktur v rámci Unie

 • vytvoření monitorovacího střediska v rámci generálního sekretariátu Rady, který odpovídá za jednotné uplatňování strategie EU. Od roku 2004 je pololetní zpráva o pokroku předkládána Radě Evropské unie ke schválení.

V prosinci 2006 Rada schválila „diskusní dokument “, který se týká kontroly a posilování jednotného provádění strategie EU proti šíření ZHN za pomoci monitorovacího střediska ZHN. Účelem tohoto dokumentu je stanovit pracovní postup založený na spolupráci, která umožňuje generálnímu sekretariátu Rady, útvarům Komise a členským státům účinně spolupracovat v boji proti šíření ZHN.

Kontext

Na zasedání Evropské rady v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 přijaly členské státy deklaraci o nešíření ZHN, ve které se zavázaly, že budou do konce roku 2003 dále pokračovat ve vývoji jednotné strategie Společenství zaměřené proti jejich hrozbě. V prosinci 2003 současně s přijetím evropské bezpečnostní strategie „Bezpečná Evropa v lepším světě“ přijala Evropská rada strategii proti šíření zbraní hromadného ničení.

Tento přehled se vydává pro informaci. Jeho cílem není interpretovat nebo nahradit referenční dokument, který i nadále představuje jediný právně závazný základ.

Poslední aktualizace: 13.04.2007

Viz také

 • Více informací získáte na internetových stránkách Evropské služby pro vnější činnost (EN)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky