RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropský program monitorování Země (GMES)

Evropská unie (EU) zřizuje Evropský program monitorování Země nazvaný GMES a stanoví pravidla pro provádění jeho počátečních provozních činností v období let 2011–2013.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 911/2010 ze dne 22. září 2010 o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013)

PŘEHLED

Program GMES navazuje na výzkumné činnosti prováděné na základě rozhodnutí o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) a program Evropské kosmické agentury (ESA) týkající se vesmírné složky programu GMES.

Oblast působnosti programu GMES

Program GMES zahrnuje tři složky:

 • složku služeb zajišťující přístup k informacím s využitím pro šest oblastí:
  1. monitorování atmosféry;
  2. monitorování změny klimatu;
  3. nouzové řízení;
  4. monitorování země;
  5. monitorování mořského prostředí;
  6. bezpečnost;
 • vesmírnou složku zajišťující udržitelné pozorování z vesmíru pro oblasti šesti výše uvedených služeb;
 • složku in situ, která prostřednictvím instalací ve vzduchu, v moři a na zemi zajišťuje pozorování pro oblasti šesti výše uvedených služeb.

Počáteční provozní činnosti GMES (2011–2013)

Počáteční provozní činnosti programu GMES se vztahují na období let 2011–2013 a mohou zahrnovat provozní akce v těchto oblastech:

 • oblasti služeb;
 • opatření na podporu využívání služeb uživateli;
 • přístup k údajům;
 • podpora shromažďování údajů in situ;
 • vesmírná složka.

Cíle provozních akcí jsou vymezeny v příloze nařízení.

Organizace

Komise zajistí koordinaci programu GMES s činnostmi na vnitrostátní úrovni, na úrovni Unie a mezinárodní úrovni, konkrétně v případě GEOSS. Zavádění a provozování GMES má být založeno na partnerstvích mezi Unií a členskými státy a Evropskou kosmickou agenturou.

Komise spravuje finanční prostředky vyhrazené pro činnosti prováděné podle tohoto nařízení. Zajistí doplňkovost a provázanost programu GMES s ostatními příslušnými politikami, nástroji a činnostmi Unie, které se týkají zejména konkurenceschopnosti a inovací, soudržnosti, výzkumu, programů evropských globálních navigačních družicových systémů (GNSS), ochrany osobních údajů, Sdíleného informačního systému o životním prostředí (SEIS) atd.

Komise zajistí, aby specifikace služeb odpovídaly potřebám uživatelů. Za tímto účelem zavede transparentní mechanismus pro pravidelné zapojení a konzultace uživatelů. V tom je jí nápomocno fórum uživatelů, které je tvořeno zástupci veřejných uživatelů GMES jmenovanými členskými státy.

Technická koordinace a provádění vesmírné složky GMES se přenese na ESA, kterou v případě potřeby podpoří Evropská organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT).

Koordinací technického provádění služeb GMES Komise případně pověří příslušné instituce Unie nebo mezivládní organizace.

Poskytování služeb

Komise přijme vhodná opatření k zajištění účinné soutěže při poskytování služeb GMES a k podpoře zapojení malých a středních podniků.

Poskytování služeb GMES se případně decentralizuje tím, že se na evropské úrovni propojí se stávajícími inventáři a kapacitami v oblasti údajů v členských státech, aby se zabránilo zdvojování.

Financování

Finanční krytí přidělené na provozní akce na období let 2011–2013 činí 107 milionů EUR. Rozpočtové prostředky schvaluje každoročně rozpočtový orgán. Dodatečné financování programu GMES mohou poskytnout i třetí země nebo mezinárodní organizace.

Politika v oblasti údajů a informací GMES

Politika v oblasti údajů a informací pro činnosti financované v rámci programu GMES má tyto cíle:

 • podporovat využívání a sdílení informací a údajů GMES;
 • zajistit úplný a volný přístup k informacím, které produkují služby GMES, a údajům shromažďovaným prostřednictvím infrastruktury GMES, s výhradou příslušných mezinárodních dohod, bezpečnostních omezení a licenčních podmínek, včetně registrace a přijetí uživatelských licencí;
 • posílit trh v oblasti pozorování Země v Evropě s cílem umožnit růst a tvorbu pracovních příležitostí;
 • přispět k udržitelnosti a kontinuitě poskytování údajů a informací GMES;
 • podporovat evropské výzkumné, technologické a inovační komunity.

Má-li být stanoven rámec pro dosažení cíle této politiky a současně zajištěna nezbytná míra ochrany informací, může Komise přijímat:

 • opatření stanovující registrační a licenční podmínky pro uživatele GMES;
 • opatření určující kritéria pro omezení přístupu k informacím vytvořeným v rámci služeb GMES a údajům shromážděným prostřednictvím zvláštní infrastruktury GMES.

Výbor pro GMES

Komisi je nápomocen „Výbor pro GMES“. Ten se může scházet v určitém složení za účelem projednání konkrétních otázek, zejména těch týkajících se bezpečnosti („rada pro bezpečnost“).

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Nařízení (EU) č. 911/2010

9. 11. 2010

Úř. věst. L 276 ze dne 20. 10. 2010

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 28. října 2009 s názvem „Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES): úkoly a další kroky v oblasti vesmírné složky“ (KOM(2009) 589 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 12. listopadu 2008 s názvem „Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES): dbáme o bezpečnější planetu“ (KOM(2008) 748 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 10. listopadu 2005 s názvem „Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES): od koncepce ke skutečnosti“ (KOM(2005) 565 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 07.03.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky